Record:   Prev Next
Title 乾隆朝內務府奏銷檔
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Ethnology Big Size Rm.  652.74 4744  v.1    AVAILABLE    30520010753433
 Ethnology Big Size Rm.  652.74 4744  v.2    AVAILABLE    30520010753441
 Ethnology Big Size Rm.  652.74 4744  v.3    AVAILABLE    30520010753458
 Ethnology Big Size Rm.  652.74 4744  v.4    AVAILABLE    30520010753466
 Ethnology Big Size Rm.  652.74 4744  v.5    AVAILABLE    30520010753474
 Ethnology Big Size Rm.  652.74 4744  v.6    AVAILABLE    30520010753482
 Ethnology Big Size Rm.  652.74 4744  v.7    AVAILABLE    30520010753490
 Ethnology Big Size Rm.  652.74 4744  v.8    AVAILABLE    30520010753508
 Ethnology Big Size Rm.  652.74 4744  v.9    AVAILABLE    30520010753516
 Ethnology Big Size Rm.  652.74 4744  v.10    AVAILABLE    30520010753524

Descript 22冊 ; 26x37公分
(精裝)
Note 據北京中國第一歷史檔案館藏本影印
內容: 1,乾隆元年二月十七日至八年五月四日--2,乾隆八年七月三日至十二年四月十一日--3,乾隆十二年九月三十日至十九年十二月初七日--4,乾隆十九年十二月初七至二十五年三月十三日--5,乾隆二十五年三月二十九日至二十七年九月二十八日--6,乾隆二十七年十月至三十年二月四日--7,乾隆三十年二月十五日至三十一年七月二十七日--8,乾隆三十一年七月二十七日至三十二年一月八日--9,乾隆三十二年八月八日至三十三年八月十一日--10,乾隆三十三年八月十五日至三十五年十一月一日--11,乾隆三十四年十一月八日至三十六年十一月九日--12,乾隆三十六年十一月九日至三十八年四月二十五日--13,乾隆三十八年四月二十七日至三十九年六月十九日--14,乾隆三十九年六月十九日至四十一年五月二十四日--15,乾隆四十一年六月二十九日至四十三年五月二十二日--16,乾隆四十三年春至四十四年十二月十二日--17,乾隆四十四年十二月十九日至四十七年五月九日--18,乾隆四十七年八月二日至四十九年九月一日--19,乾隆四十九年九月八日至五十一年三月~四月十二日--20,乾隆五十一年三月~四月初十日至五十三年三月~四月二十二日--21,乾隆五十三年三~四月二十六日至五十五年五月十一日--22,乾隆五十五年七月十三日至五十八年九月二十四日
Subject 中國 -- 史料 -- 清高宗(1736-1795) csht
Alt Title 內務府奏銷檔
Record:   Prev Next