Record:   Prev Next
Title 囯民经济计划与管理 / <复印报刊资料>编辑部编辑
Imprint 北京市 : 中囯人民大学书报资料中心, 1985[民74]-
book jacket

Identity 過刊架號: M23B1-5 
CALL #330.5 430 
LocationModern History
Lib. Has1985-1989,1991-1993

LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Modern History  M23B1-5  no.1(1985)-no.4(1985)    LIB USE ONLY    30550130038688
 Modern History  M23B1-5  no.5(1985)-no.8(1985)    LIB USE ONLY    30550130038696
 Modern History  M23B1-5  no.9(1985)-no.12(1985)    LIB USE ONLY    30550130038704
 Modern History  M23B1-5  no.1(1986)-no.3(1986)    LIB USE ONLY    30550130038712
 Modern History  M23B1-5  no.4(1986)-no.6(1986)    LIB USE ONLY    30550130038720
 Modern History  M23B1-5  no.7(1986)-no.9(1986)    LIB USE ONLY    30550130038738
 Modern History  M23B1-5  no.10(1986)-no.12(1986)    LIB USE ONLY    30550130038746
 Modern History  M23B1-5  no.1(1987)-no.4(1987)    LIB USE ONLY    30550130038753
 Modern History  M23B1-5  no.5(1987)-no.8(1987)    LIB USE ONLY    30550130038761
 Modern History  M23B1-5  no.9(1987)-no.12(1987)    LIB USE ONLY    30550130038779

Descript
月刊
第1期-
Series 复印报刊资料
Note 囯內统一刊号: CN11-(F)1001/035
據第1期(1985年)著錄
<<囯民经济计划与管理>>自1994年起更改刊名為<<囯民经济管理与计划>>; 國際刊號與國內統一刊號皆更改
改名: 囯民经济管理与计划
Cont'd By 國民經濟管理與計劃
Alt Author 複印報刊資料編輯部 編輯
Record:   Prev Next