LEADER 00000cam 22003014i 4500 
001  29017269 
008  131112s2013  ch adh  b  100 0 chi d 
020  9789577811844 (平裝) 
040  CKT|bchi|cCKT|dAS|dCLP 
041 0 chi 
042  nbic 
111 2 世界易經大會|n(16 :|d2013.8.24-8.28 :|c苗栗縣) 
245 10 2013年世界易經大會論文集 :|b第十六回世界易經大會 = The 
    16th I-Ching global conference /|c陳芸伯主編 
246 10 世界易經大會論文集 
246 10 第16回世界易經大會 
246 18 二〇一三世界易經大會論文集 
250  1版 
260  新北市 :|b聖環圖書,|c2013 
300  2冊(1204 面) :|b圖, 表, 書影 ;|c26公分 
490 1 三石文庫 ;|v20 
500  國際易經學會中華民國總會, 中華民國後天派易經堪輿學會主辦 
504  含參考書目 
546  部分內容為英文 
630 07 易經|x論文,講詞等|2csht 
700 1 陳芸伯|e主編 
830 0 三石文庫 ;|v20 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Chinese Lit.&Phi. Lib.  091.07 8567:2 2013  v.1    AVAILABLE    30580003016776
 Chinese Lit.&Phi. Lib.  091.07 8567:2 2013  v.2    AVAILABLE    30580003016784