Record:   Prev Next
Title 官報
Imprint [出版地不詳 : 內閣印刷局, 明治16[1883]-

CALL #574.205 3047 
LocationTaiwan History Institute
Lib. Hasno.1-100(1883),no.3523-3703(1895),no.3729-3752(1895),no.3824-3900(1896),no.3928-4051(1896),no.4045-no.4051(1896),no.4052-4349(1897),no.4372-4447(1897),no.4474-4650(1897),no.4350-no.4371(1898),no.4372-4447(1898),no.4448-no.4473(1898),no.4474-4650(1898),no.4673-4949(1899),no.4950-5175(1900),no.5176-no.5201(1900),no.5202-5249(1900),no.5250-5524(1901),no.5525-no.5548(1901),no.5571-5618(1902),no.5644-5695(1902),no.5696-no.5722(1902),no.5723-no.5748(1902),no.5824-5823(1902),no.5849-no.5871(1903),no.5872-5920(1903),no.5921-no.5945(1903),no.5946-5971(1903),no.5972-no.5997(1903),no.5998-6075(1903),no.6076-no.6101(1903),no.6102-6149(1903),no.6150-6273(1904),no.6300-6426(1904),no.6452-6496(1905),no.6547-6751(1905),no.6774-6900(1906),no.6927-6977(1906),no.7004-7052(1906),no.7053-7226(1907),no.7254-7353(1907),00.7354-7476(1908),no.7503-7654(1908),no.7655-7881(1909),no.7908-7931(1909),no.7932-no.7956(1909),no.7957-8080(1910),no.8081-no.8106(1910),no.8107-8280(1910),no.8281-8353(1911),no.8354-no.8380(1911),no.8381-8559(1911),no.8560-8656(1912),no.8684-8734(1912),no.127-427(1913),no.403-no.474(1914),no.475-548(1914),no.575-724(1914),no.725-873(1915),no.925-1024(1915),no.1025-1324(1916),no.1325-no.1624(1917),no.1625-1695(1918),no.1721-1923(1918),no.1924-2222(1919),no.2223-2296(1920),no.2297-no.2321(1920),no.2322-no.2524(1920),no.2525-2596(1921),no.2623-2824(1921),no.2825-3125(1922),no.3126-no.3407(1923),no.3408-3707(1924),no.3708-3979(1925),no.3981-4005(1925),no.4006-4303(1926),no.4-302(1927),no.303-602(1928),no.603-901(1929),no.902-1201(1930),no.1202-1500(1931),no.1501-1623(1932),no.1650-1801(1932),no.1802-2099(1933),no.2100-2399(1934),no.2400-2698(1935),no.2699-2951(1936),no.2975-2998(1936),no.2999-3071(1937),no.3147-3199(1937),no.3251-3298(1937),no.3299-3321(1938),no.3395-3420(1938),no.3422-3344(1938),no.3371-3394(1938),no.3421-3597(1938),no.3589-3797(1939),no.3771-3871(1939),no.3896-4070(1940),no.4098-4195(1940),no.4196-4493(1941),no.4494-4503(1942),no.4494-4514(1942),no.4494-4517(1942),no.4518-4528(1942),no.4518-4540(1942),no.4529-4706(1942)

LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 The Archives of ITH  T1 528 23  no.1-no.50(1883)    LIB USE ONLY    30600032515109(已移回國立臺灣圖書館)
 The Archives of ITH  T1 528 23  no.51-no.100(1883)    LIB USE ONLY    30600032515091(已移回國立臺灣圖書館)
 The Archives of ITH  T1 528 23  no.3523-no.3547(1895)    LIB USE ONLY    30600032515646(已移回國立臺灣圖書館)
 The Archives of ITH  T1 528 23  no.3548-no.3574(1895)    LIB USE ONLY    30600032515554(已移回國立臺灣圖書館)
 The Archives of ITH  T1 528 23  no.3575-no.3599(1895)    LIB USE ONLY    30600032517477(已移回國立臺灣圖書館)
 The Archives of ITH  T1 528 23  no.3600-no.3626(1895)    LIB USE ONLY    30600032517394(已移回國立臺灣圖書館)
 The Archives of ITH  T1 528 23  no.3627-no.3653(1895)    LIB USE ONLY    30600032513625(已移回國立臺灣圖書館)
 The Archives of ITH  T1 528 23  no.3654-no.3677(1895)    LIB USE ONLY    30600032517519(已移回國立臺灣圖書館)
 The Archives of ITH  T1 528 23  no.3678-no.3703(1895)    LIB USE ONLY    30600032517527(已移回國立臺灣圖書館)
 The Archives of ITH  T1 528 23  no.3729-no.3752(1895)    LIB USE ONLY    30600032513864(已移回國立臺灣圖書館)

Descript 册 ; 29公分 + 5本官報目錄
刊期不詳
Note 書名依書背題名著錄
據第1號(1883年)著錄
thycc
thting(fsnB1)
thycc(et)
thycc(fsn6F)
Subject 政府出版品 -- 日本 -- 期刊 csht
Record:   Prev Next