Return to Catalog
AUTHOR:  Anttila, Raimo
TITLE:  Greek and Indo-European etymology in action : proto-Indo-European *Ag- / Raimo Anttila