Record:   Prev Next
Title 聖經選略/ 高金聲編修
Imprint 台南市 : 教會公報出版社, 2007[民96]
book jacket
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 人文社會聯圖  241.002 0084 2007  v.1    AVAILABLE    30630010006169
 人文社會聯圖  241.002 0084 2007  v.2    AVAILABLE    30630010006177
 人文社會聯圖  241.002 0084 2007  v.3    AVAILABLE    30630010006185
 人文社會聯圖  241.002 0084 2007  v.4    AVAILABLE    30630010006193
 人文社會聯圖  241.002 0084 2007  v.5    AVAILABLE    30630010006201
Edition 初版
Descript 5冊 ; 19公分
(平裝)
Note 台語拼音題名: Seng-keng soan-liok
本書曾於1951年由台灣教會公報社印刷發行
內容: 1,Si-cho a-tong kau a-pi-bi-lek--2,La-hut-tha kau i-li-sa--3,I-li-sa kau ni-hi-bi--4,Ki-tok-toan--5,Su-to heng-toan su-to kap seng-to e lai-lek
Subject 聖經 -- 譯文 csht
Alt Author 高金聲 編修
Alt Title Seng-keng soan-liok
Si-cho a-tong kau a-pi-bi-lek
La-hut-tha kau i-li-sa
I-li-sa kau ni-hi-bi
Ki-tok-toan
Su-to heng-toan su-to kap seng-to e lai-lek
Record:   Prev Next