Record:   Prev Next
Title 建設委員會公報 / 建設委員會編
Imprint 臺北縣永和市 : 文海出版社, 民67[1978]
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Mo  082 240:2  v.561    DUE 04-29-23    mhc0050540
 Mo  082 240:2  v.562    AVAILABLE    mhc0050541
 Mo  082 240:2  v.563    AVAILABLE    mhc0050542
 Mo  082 240:2  v.564    AVAILABLE    mhc0050543
 Mo  082 240:2  v.565    AVAILABLE    mhc0050544
 Mo  082 240:2  v.566    AVAILABLE    mhc0050545
 Mo  082 240:2  v.567    AVAILABLE    mhc0050546
 Mo  082 240:2  v.568    AVAILABLE    mhc0050547
 Mo  082 240:2  v.569    AVAILABLE    mhc0050548
 Mo  082 240:2  v.570    AVAILABLE    mhc0050549

Descript 30冊 ; 22公分
不定期
第1期(民19年1月)-第77期(民26年6月)
Series 近代中國史料叢刊. 續編, 第57-59輯 ; 561-590
Note 內容: 1,第1-2期(民19年1-2月)--2,第3-5期(民19年3-5月)--3,第6-9期(民19年6-9月)--4,第10-12期(民19年10-12月)--5,第13-15期(民20年1-3月)--6,第16期(民20年5月)--7,第17-18期(民20年7-9月)--8,第19-20期(民20年11月-民21年2月)--9,第21-23期(民21年4-8月)--10,第24-25期(民21年10-12月)--11,第26-27期(民22年1-3月)--12,第28-29期(民22年5-6月)--13,第30-32期(民22年7-9月)--14,第33-35期(民22年10-12月)--15,第36-38期(民22年12月-民23年3月)--16,第39-41期(民23年4-6月)--17,第42-43期(民23年7-8月)--18,第44-45期(民23年9-10月)--19,第46-47期(民23年11-12月)--20,第48-50期(民24年1-3月)--21,第51-53期(民24年4-6月)--22,第54-56期(民24年7-9月--23,第57-59期(民24年10-12月)--24,第60-62期(民25年1-3月)--25,第63-65期(民25年4-6月)--26,第66-68期(民25年7-9月)--27,第69-71期(民25年10-12月)--28,第72-73期(民26年1-2月)--29,第74-75期(民26年3-4月)--30,第76-77期(民26年5-6月)
Alt Author 建設委員會 編
Record:   Prev Next