Record:   Prev Next
Author 蔡美彪 著
Title 中囯通史 / 蔡美彪等著
Imprint [北京市] : 人民出版社, 1978[民67]-
book jacket
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 RCHSS Library  610 4482  v.1    AVAILABLE    30560300651343
 RCHSS Library  610 4482  v.2    AVAILABLE    30560300651350
 RCHSS Library  610 4482  v.3    AVAILABLE    30560300651368
 RCHSS Library  610 4482  v.4    AVAILABLE    30560300651376
 RCHSS Library  610 4482  v.5    AVAILABLE    30560300651384
 RCHSS Library  610 4482  v.6    AVAILABLE    30560300651392
 RCHSS Library  610 4482  v.7    AVAILABLE    30560300651400
 RCHSS Library  610 4482  v.9    AVAILABLE    30560300651418
 Fu Ssu-Nien Mainland Book  S 921 2521-3  v.5    AVAILABLE    HPE0018620
 Fu Ssu-Nien Mainland Book  S 921 2521-3  v.6    AVAILABLE    HPE0018621

Edition 第1版
Descript 册 : 圖, 地圖, 表, 圖版 ; 21公分
(平裝)
Note 含索引
拼音題名: Zhong guo tong shi
本書是范文瀾著<中囯通史>(原名<中囯通史简编>)前三编(共四册)的續編
館藏: 第5-9册. FSN
館藏: 第1-7,9册. ISSP
館藏: 第1-7,9-10册. MH
館藏: 第5-7册. HS(HMA)
Subject 中國 -- 歷史 csht
Alt Title Zhong guo tong shi
Record:   Prev Next