LEADER 00000nem 2200000 i 4500 
007  aj|cauun 
008  990614s1988  ch a  bhzc f 0  chi d 
034 1 a|b50000|dE1160000|eE1161500|fN0230000|gN0224500 
040  AS|cAS|dFSN 
041 0 chi 
110 2 聯勤總部|b測量署|e測繪 
245 10 龍江墟|h[地圖] =|bLung-chiang-hsü /
    |c聯合勤務總司令部測量署測繪 
246 11 Lung-chiang-hsü|h[Map] 
250  第2版 =|bEd. 2 
255  比例尺1:50,000 ;|b橫麥卡脫投影|c(東經116{212268}00'00"--
    東經116{212268}15'00"/北緯 23{212268}00'00"--
    北緯22{212268}45'00") 
260  [臺北市] :|b聯合勤務總司令部,|c民77[1988] 
300  1幅地圖 :|b彩色 ;|c56x52公分印於74x58公分紙上 
350  |b(單張) 
490 1 中國(廣東)五萬分一. 圖組號L7001 ;|v圖號8618-IV 
500  平面控制據民49年改算之南京天文點,地球原子根據國際橢圓體,
    標高自坎門平均海水面起算 
500  全彩光碟代號: G98Y0191 
500  全彩壓縮光碟代號: G98Y300J0034 
590  本件藏入地圖櫃第4-2-059.|5FSN 
651 7 龍江墟(惠來縣)|z廣東省|x地圖|2csht 
830 0 中國(廣東)五萬分一.|n圖組號L7001 ;|v圖號8618-IV 
830 0 China(Kwangtung) 1:50,000.|nSeries L7001 ;|vSheet 8618-IV 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Fu Ssu-nien Library M  M 909.2233 8634  4-2-059    LIB USE ONLY    30530104068424