Return to Catalog
AUTHOR:  Xiong, Xiao, 1989- author
TITLE:  Sobolev, Besov and Triebel-Lizorkin spaces on quantum tori / Xiao Xiong, Quanhua Xu, Zhi Yin