Record:   Prev Next
Author 釋聖嚴 (1930-) 主講
Title 經典學院 [錄音資料] / 聖嚴法師主講
Imprint 台北市 : 法鼓文化, 2002-2003[民91-92]
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Chin. Lit. & Phi. A/V/M R  DF 106  v.1:1    LIB USE ONLY    30580400002791
 Chin. Lit. & Phi. A/V/M R  DF 106  v.1:2    LIB USE ONLY    30580400002809
 Chin. Lit. & Phi. A/V/M R  DF 106  v.1:3    LIB USE ONLY    30580400002817
 Chin. Lit. & Phi. A/V/M R  DF 106  v.2:1    LIB USE ONLY    30580400002825
 Chin. Lit. & Phi. A/V/M R  DF 106  v.2:2    LIB USE ONLY    30580400002833
 Chin. Lit. & Phi. A/V/M R  DF 106  v.2:3    LIB USE ONLY    30580400002841
 Chin. Lit. & Phi. A/V/M R  DF 106  v.3:1    LIB USE ONLY    30580400002858
 Chin. Lit. & Phi. A/V/M R  DF 106  v.3:2    LIB USE ONLY    30580400002866
 Chin. Lit. & Phi. A/V/M R  DF 106  v.3:3    LIB USE ONLY    30580400002874
 Chin. Lit. & Phi. A/V/M R  DF 106  v.3:4    LIB USE ONLY    30580400002882

Descript 80張光碟片: 有聲 ; 4 3/4吋
Note 電子聲音資料
內容: 1,心經生活:找回生命的刻度--2,觀世音菩薩普門品:點燃慈悲的溫度--3,金剛經生活:撫平煩惱的天平--4,維摩經生活:定位人生的南針--5,妙法蓮華經:拓展無限的光波--6,心經觀自在:究竟心靈的視界--7,金剛經如是說:探索生命的頻率--8,佛說阿隬陀經:觀照自性的歸處--9,四十二章經:穿越思維的藩籬--10,法華經的人生智慧:清淨・積極・智慧--11,法華經的淨土思想:自心・人間・淨土
Subject 佛教 -- 弘法 csht
藏經 csht
Record:   Prev Next