LEADER 00000nam 2200000 i 4500 
008  090915s2007  cc h     000 0 chi d 
040  AS|cAS 
041 0 chi 
245 00 台湾省警察训练所一年来之工作槪况(1947年) 
250  第1版 
260  北京市 :|b九州出版社,|c2007 
300  1-103面 :|b書影 ;|c29公分 
440 0 馆藏民囯台湾檔案汇编 ;|v第240冊 
501  
    與台湾省政府农林处统计室编《台湾农业年报》(1947年版
    )(1947年12月31日)合刊 
650 7 檔案|z臺灣|2csht 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 人文社會聯圖  677.72 7514 2007  v.240    AVAILABLE    30600010594399