Record:   Prev Next
Author Osolsobě, Klára
Title Česká Morfologie a Korpusy
Imprint Prague : Karolinum Press, 2014
©2014
book jacket
Edition 1st ed
Descript 1 online resource (235 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Note Intro -- Obsah -- Předznamenání -- Úvod -- Korpusové manažery -- Jazykové korpusy z hlediska lemmatizace a morfologického značkování -- Tokenizace -- Automatická morfologická analýza -- Lemmatizace a pozice 1 morfologické značky -- Pozice 2 - Detailní určení slovního druhu -- Pozice 3 - Jmenný rod -- Pozice 4 - Číslo -- Pozice 5 - Pád -- Pozice 6 - Přivlastňovací rod -- Pozice 7 - Přivlastňovací číslo -- Pozice 8 - Osoba -- Pozice 9 - Čas -- Pozice 10 - Stupeň -- Pozice 11 - Negace -- Pozice 12 - Aktivum/pasivum -- Pozice 13 - Nepoužito -- Pozice 14 - Nepoužito -- Pozice 15 - Varianta, stylový příznak apod. -- Pozice 16 - Vid -- Korpusová cvičení k české morfologii -- 1. Substantiva -- 1.1 Jak vyhledat v korpusu substantiva podle vzoru? -- 1.2 Jak lze v korpusech hledat doklady pro výzkum hláskových alternací v rámci substantivní flexe? -- 1.3 Další samohláskové alternace v české substantivní flexi -- 1.4 Varianty a dublety - korpusy jako zdroje dat pro formulaci pravidel distribuce variantních spisovných koncovek v české substantivní flexi -- 2. Adjektiva -- 2.1 Která adjektiva se v češtině stupňují? -- 2.2 Vlastnosti adjektiv na -cí -- 3. Číslovky -- 3.1 Slovnědruhové přesahy -- 4. Slovesa -- 4.1 Slovesná třída a slovesný vzor - jak lze v korpusu hledat slovesné tvary bez použití tagu? -- 4.2 Syntetické futurum v češtině -- 4.3 Jakou osobu signalizují tvary by? -- 4.4 Složené tvary slovesné a možnosti jejich vyhledávání v korpusu - pravidla slovosledu v češtině -- 5. Adverbia -- 5.1 Příslovečné spřežky -- 6. Značkování neohebných slovních druhů -- 6.1 Ještě několik slov ke značkování neohebných slovních druhů s ohledem na slovnědruhové transpozi -- 7. Některé pravidelné derivace -- 7.1 Deverbativa od slovesného kmene a jejich vyhledávání v korpusech -- 7.2 Ještě jednou k adjektivům na -cí -- 7.3 Hláskové alternace ve slovotvorbě
8. MWE - gramatika a slovník -- 8.1 Opisné stupňování -- 8.2 Slovesné frazémy jako typ MWE -- Závěr -- Bibliografie -- Přílohy -- Algoritmus určování slovesných tříd a vzorů v češtině -- Algoritmus tvoření přechodníků v češtině
Kniha Ceská morfologie a korpusy podnítí studenty filologických oboru, bohemisty, korpusové lingvisty i všechny, které zajímá ceština a její gramatika, aby se nebáli používat metod korpusové lingvistiky a sami zkoušeli hledat postupy, jimiž lze z jazykových korpusu vycházet pri rešení lingvistických problému. Je zúrocením mnohaleté pedagogické a badatelské praxe prední odbornice na poli pocítacové lingvistiky, doc. PhDr. Kláry Osolsobe, Ph.D. Naucí ctenáre, jak pri práci s korpusem kombinovat prístupy corpus based, jimiž hledáme doklady pro lingvistické hypotézy, a corpus driven, kterými optimalizujeme formalizované dotazy na základe pozorování korpusových dat. Vzorové úlohy z oblasti formálního tvarosloví a tvorení slov privádejí ke zcela novým, alternativním pohledum na náš materský jazyk. Zároven je lze široce aplikovat k nalézání odpovedí na analogickéotázky pri zpracování velkých dat i pri studiu dalších jazyku.Jak napsal Charles J. Fillmore, klasik americké komputacní a kognitivní lingvistiky: „Nemyslím, že by nekdy vznikly tak velké korpusy, abych v nich našel všechny možné informace o slovníku a gramatice jazyka, avšak i ten nejmenší korpus, s kterým jsem mel možnost pracovat, me privedl k objevum, na než bych jinak nikdy nebyl býval prišel."
Description based on publisher supplied metadata and other sources
Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
Link Print version: Osolsobě, Klára Česká Morfologie a Korpusy Prague : Karolinum Press,c2014 9788024625621
Subject Czech language -- Morphology.;Grammar, Comparative and general -- Inflection.;Grammar, Comparative and general -- Morphology.;Linguistics -- Fieldwork
Electronic books
Record:   Prev Next