LEADER 00000nam a22004813i 4500 
001  EBC3319754 
003  MiAaPQ 
005  20200713055351.0 
006  m   o d |    
007  cr cnu|||||||| 
008  200713s2013  xx   o   ||||0 cze d 
020  9788024627175|q(electronic bk.) 
020  |z9788024621210 
035  (MiAaPQ)EBC3319754 
035  (Au-PeEL)EBL3319754 
035  (CaPaEBR)ebr10960974 
035  (OCoLC)929117615 
040  MiAaPQ|beng|erda|epn|cMiAaPQ|dMiAaPQ 
050 4 PG4026.U87 -- .C47 2012eb 
082 0 491.86 
100 1 Čmejrková, Světla 
245 10 Čestina V Pohledu Synchronním a Diachronním 
264 1 Prague :|bKarolinum Press,|c2013 
264 4 |c©2012 
300  1 online resource (857 pages) 
336  text|btxt|2rdacontent 
337  computer|bc|2rdamedia 
338  online resource|bcr|2rdacarrier 
505 0 Intro -- Obsah -- Úvodem -- 1. Ohlédnutí za minulostí ÚJČ
    (návraty ke kořenům) -- VĚRA DVOŘÁČKOVÁ: K počátkům 
    institucionalizace českého jazykovědného bádání -- LUDMILA
    UHLÍŘOVÁ: Kancelář Slovníku jazyka českého a Naše řeč: 
    osobnosti, souvislosti -- RUDOLF ŠRÁMEK: Hovory o 
    propriích a o onomastice -- MILOSLAVA KNAPPOVÁ: K vývoji 
    standardizace repertoáru rodných / křestních jmen 
    v českých zemích ve 20. století -- ROSTISLAV KOCOUREK: 
    Slovo k jazykovědnému studiu terminologie -- JAROSLAVA 
    HLAVSOVÁ: Diachronie a synchronie v historii české 
    dialektologie -- PETR KARLÍK - JARMILA PANEVOVÁ: České 
    syntaktické bádání od Šmilauera po dnešek očima Prahy 
    a Brna -- EVA HAJIČOVÁ - BARBORA HLADKÁ: Od kořenů 
    ke stromům: příběh anotovaných korpusů češtiny -- JAN 
    KRÁLÍK: Kvantitativní lingvistika v Čechách -- BOHUSLAV 
    HOFFMANN: Umělecká slovesnost a její vědecká reflexe 
    ve Slovu a slovesnosti a v Naší řeči v posledním 
    půlstoletí -- TERESA DOBRZYŃSKA: Czesi w Warszawie. 
    osobnosti, souvislosti. Inspiracje oraz obszary wspólnych 
    badań w zakresie stylistyki, wersologii i teorii tekstu --
    2. Etymologie -- HELENA KARLÍKOVÁ: Etymologie a sémantika 
    -- BOHUMIL VYKYPĚL: Gramatikalizace a etymologie -- JIŘÍ 
    REJZEK: Nová řešení v české etymologii -- MARIOLA 
    JAKUBOWICZ: Enancjosemiczny rozwój przymiotnika czeskiego 
    sporý -- CHRISTINA DEJKOVA: Etymologizování lexika podle 
    věcných okruhů (na příkladu českých názvů ptáků) -- PAVLA 
    VALČÁKOVÁ: Etymologie některých českých lidových názvů 
    jídel -- JANA VILLNOW KOMÁRKOVÁ: K původu dvou českých 
    termínů z oblasti textilní produkce -- VÍT BOČEK: 
    K substituci románských geminát v praslovanštině -- ALEŠ 
    BIČAN: Vlastnosti konsonantických kombinací v češtině -- 
    3. Vývoj jazyka -- HANA KREISINGEROVÁ - MARKÉTA PYTLÍKOVÁ:
    Nejstarší český biblický překlad jako pramen poznání 
    historické češtiny 
505 8 KAREL HÁDEKNegativní emoce (projevy hněvu) v Dalimilově 
    kronice -- MARTIN STLUKA: Kolokace v počátcích staročeské 
    prózy -- MILADA HOMOLKOVÁ: Staročeský překlad Tabulí 
    Mikuláše z Drážďan -- MARTINA JAMBOROVÁ: Staročeský 
    překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských -- PETR NEJEDLÝ
    : Reflexe prostoru v české slovní zásobě pozdního 
    středověku -- JOSEF VINTR: Prvotisky staročeského žaltáře 
    -- MILOSLAVA VAJDLOVÁ: O formování nekmenového 
    deklinačního typu píseň (se zaměřením na období staro- 
    a středněčeské) -- MARTINA ŠMEJKALOVÁ: Reflexe 
    nehistorického deklinačního typu píseň v dobových 
    gramatikách a učebnicích českého jazyka -- JIŘÍ KRAUS: 
    Knížky o řádném mluvení a mlčení mistra Albertana, kteréž 
    jest napsal řečí latinskú synu svému, počínají se šťastně 
    -- ALENA M. ČERNÁ: Daniel Adam z Veleslavína a jeho 
    nomenklátory -- JANA VOJTÍŠKOVÁ: Jazyková specifika Práv 
    městských Království českého od Pavla Kristiána z Koldína 
    -- JANA PLESKALOVÁ: Prakticky odborné texty a jejich jazyk
    v kontextu střední češtiny -- FRANTIŠEK MARTÍNEK: Co 
    říkají slovníkové a korpusové zdroje o humanistické 
    češtině? -- PAVEL KOSEK: Slovosled výrazu ť v češtině 
    barokního období -- TILMAN BERGER: Odkaz Jána Václava Póla
    dnešku -- STEFAN MICHAEL NEWERKLA: Čeština ve Vídni 
    na konci 18. století -- IRINA ABISOGOMJAN: K otázce 
    periodizace dějin české lexikografie doby národního 
    obrození -- VLADIMÍR KOBLÍŽEK: Vývojové tendence českého 
    slovesa ve světle několika mluvnic češtiny období 
    národního obrození -- BARBORA HANZOVÁ: Tvorba 
    elektronických edic v oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR -- 
    ALENA M. ČERNÁ - BORIS LEHEČKA: Elektronická příprava 
    a publikace starších českých textů -- MAREK JANOSIK-
    BIELSKI: Vokabulář webový - webové hnízdo pramenů 
    k poznání historické češtiny -- KATEŘINA VOLEKOVÁ: 
    Elektronický slovník staré češtiny 
505 8 BARBORA CHYBOVÁ - EVA ZÁHOŘOVÁ: Lexikální databáze MADLA 
    a možnosti jejího využití -- ŠTĚPÁN ŠIMEK: Výzkumné 
    centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských 
    kořenů po současný stav) -- 4. Dialektologie -- JARMILA 
    BACHMANNOVÁ: Jazykovězeměpisný výzkum nářečí metodou 
    korespondenčních anket -- STANISLAVA KLOFEROVÁ: Český 
    jazykový atlas a čeština -- MARTINA IREINOVÁ - HANA 
    KONEČNÁ: Český jazykový atlas v datech -- PAVOL ŽIGO: 
    Prínos Slovanského jazykového atlasu pre súčasnú 
    jazykovedu -- JANUSZ SIATKOWSKI: Rozrůznění fonetické 
    a morfologické vrstvy ve Slovanském jazykovém atlase -- 
    JOŽICA ŠKOFIC: Slovenska geolingvistika danes -- MILENA 
    ŠIPKOVÁ: Možné typy nářečního slovníku -- SLAVKA 
    KEREMIDČIEVA: Projekt Bulharský nářeční slovník (hlavní 
    rysy koncepce jeho zpracování) -- BOGUSŁAW WYDERKA: 
    O Słowniku gwar śląskich -- ZBYNĚK HOLUB: Současný stav 
    nářečí na severním Hlučínsku jako model, výzva nebo 
    relikt? Příspěvek k diskusi o vývoji dialektů -- JERZY 
    SIEROCIUK: Problem wariantywności i synonimii w 
    dociekaniach dialektologicznych -- LIBUŠE ČIŽMÁROVÁ: 
    Dialektologie a Slovník pomístních jmen na Moravě 
    a ve Slezsku -- 5. Lexikologie a lexikografie -- DIANA 
    SVOBODOVÁ: Variantnost grafických forem anglicismů 
    v češtině z pohledu uživatelů jazyka -- MIROSŁAW BAŃKO - 
    MILENA HEBAL-JEZIERSKA: Proč jazz, nikoliv džez? Harmonie 
    grafické podoby lexému a obsahu - jako jeden z činitelů 
    ovlivňujících adaptaci cizojazyčných přejímek? -- 
    FRANTIŠEK ČERMÁK: Frazeologie v českých slovnících, 
    lexikografie a lexikon -- MIECZYSŁAW BALOWSKI: Sémantická 
    relace protikladu ve frazeologických přirovnáních -- JIŘÍ 
    HASIL: Kam s ní? aneb místo frazeologie ve výuce češtiny 
    pro cizince -- ALEŠ HORÁK - MILOŠ HUSÁK - KAREL PALA - 
    ADAM RAMBOUSEKLexikografické nástroje pro češtinu 
505 8 JINDRA SVĚTLÁ: Lexikální databáze Pralex - nástroj 
    a základna pro výzkum a popis slovní zásoby současné 
    češtiny -- JINDRA SVĚTLÁ - MARTINA HABROVÁ: Práce s 
    Praledem a struktura hesla v lexikální databázi Pralex -- 
    MARTA KOUTOVÁ: K exemplifikaci substantiv v lexikální 
    databázi Pralex -- ALEXANDRA JAROŠOVÁ: Slovník súčasného 
    slovenského jazyka - kodifikačné kontexty a normatívne 
    determinanty -- DAGMAR ŽÍDKOVÁ: K homonymii v moderních 
    českých výkladových slovnících -- TADEUSZ PIOTROWSKI: 
    Słowniki mobilne na przykładzie słowników dla czytnika 
    ebooków Kindle -- ZDEŇKA TICHÁ: Neologie v oddělení 
    současné lexikologie a lexikografie - výsledky a plány -- 
    EVA BEKOVÁ: Vícečlenná kompozita v české slovní zásobě 20.
    století -- ДИАНА БЛАГОЕВА: Нова обществено-политическа 
    лексика в българския и чешкия език -- BOŽANA NIŠEVA: Nová 
    expresivní slovní zásoba (na materiálu českých 
    a bulharských tištěných médií) -- СИЯ КОЛКОВСКА:Лексикални
    неологизми в българския език, възникнали чрез отсичане на 
    думи -- НАДЕЖДА КОСТОВА: Наблюдения върху нови глаголи и 
    отглаголни съществителни в българския език -- ЦВЕТЕЛИНА 
    ГЕОРГИЕВА: За някои неологизми от областта на изкуството в
    края на ХХ и началото на ХХІ век (върху материал от 
    българския и чешкия език) -- ALBENA RANGELOVA - HEDVIKA 
    SIXTOVÁ - NATALIE KALAJDŽIEVOVÁ: Projekt Bulharsko-české 
    slovníkové databáze -- JANKO BĂČVAROV - MARGARITA 
    MLADENOVA: Malý česko-bulharský slovník nespisovné slovní 
    zásoby - problematika a koncepce -- 6. Onomastika -- MILAN
    HARVALÍK: Česká onomastická škola po 36 letech -- JAROMÍR 
    KRŠKO: Niekoľko poznámok k formantom v onymii -- PAVEL 
    ŠTĚPÁN: Ke slovotvorným specifikům anoikonymie Čech -- 
    ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА-ТОДОРОВА: Топонимията в България през 
    погледаv на Константин Иречекv(въз основа на книгата му 
    „Пътувания по България") 
505 8 MIRIAM GIGER: Výber osobných mien v Českej republike a vo 
    Švajčiarsku v 20. storočí a na začiatku 21. storočia -- 
    YORDANKA TRIFONOVA: Externě podmíněná dynamika bulharského
    a českého propriálního systému -- ŽANETA DVOŘÁKOVÁ: 
    Synchronní a diachronní pohledy na literární antroponyma -
    - MAREK BOHUŠ: Hrdý Budžes a pilný Čehona - humor 
    ve jménech -- 7. Gramatika, sémantika, pragmatika -- 
    GALINA NEŠČIMENKO: Jazyková konkurence a její lingvistická
    interpretace -- FRANTIŠEK ŠTÍCHA: Výzkum tvoření slov 
    dříve a dnes -- IVANA KOLÁŘOVÁ: Univerbizační tendence 
    v pojmenování jevů z oblasti zdravotnictví (na materiálu 
    Českého národního korpusu) -- MARKUS GIGER: Participiální 
    systém češtiny a pozice příčestí minulého činného na -(v)š
    - v něm -- FRANÇOIS ESVAN: Užívání vidu v kontextech 
    s adverbii typu často a několikrát: korpusový rozbor -- 
    JOSEF ŠIMANDL: Morfologie proprií včera a dnes -- LUCIE 
    KOPÁČKOVÁ: Posesivní adjektiva na -ův/-in v mluvené 
    češtině - frekvenční analýza PMK -- MAGDA ŠEVČÍKOVÁ: 
    Predikativum v gramatickém popisu češtiny -- MARKÉTA 
    ZIKOVÁ: Není nula jako nula: fonologie nulových koncovek 
    Nsg a Gpl v češtině -- VERONIKA KOLÁŘOVÁ: Valence dějových
    substantiv odvozených od sloves s předmětovým genitivem --
    KATEŘINA RYSOVÁ: Možnosti jednotlivých volných slovesných 
    doplnění být obligatorním členem věty -- KAROLÍNA SKWARSKA
    : Sémantické diateze v češtině a dalších slovanských 
    jazycích -- PAVEL PEČENÝ: Několik hypotéz k výzkumu 
    srovnávacích konstrukcí s elidovaným členem -- MOJMÍR 
    DOČEKAL: Reference k druhům -- MILADA HIRSCHOVÁ: Gramatika
    v pragmatice a pragmatika v gramatice -- ANDREY IZOTOV: 
    Ilokuční direktivní a závazkově-direktivní slovesa 
    v korpusu -- OLDŘICH ULIČNÝ: K moderní mluvnici češtiny --
    ZBIGNIEW GREŃ: Návrh komunikační mluvnice češtiny pro 
    Poláky -- MILAN HRDLIČKA: O principech výběru mluvnického 
    učiva 
505 8 LUCIE SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ: První „gramatika" - o osvojování 
    češtiny dítětem 
588  Description based on publisher supplied metadata and other
    sources 
590  Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest 
    Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access 
    may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated 
    libraries 
650 0 Czech language -- Congresses 
655 4 Electronic books 
700 1 Hoffmannová, Jana 
700 1 Klímová, Jana 
776 08 |iPrint version:|aČmejrková, Světla|tČestina V Pohledu 
    Synchronním a Diachronním|dPrague : Karolinum Press,c2013
    |z9788024621210 
856 40 |uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/sinciatw/
    detail.action?docID=3319754|zClick to View