LEADER 00000nam 2200000 i 4500 
008  940510s1988  cc a     000 0cchi d 
020  7100004659 
040  AS|cAS|dFSN 
100 1 劉宗緖|e著 
245 10 法囯大革命著名政治活动家 :|b纪念法囯大革命200(1789-
    1989)周年 
246 13 Fa guo da ge ming zhu ming zheng zhi huo dong jia 
250  第1版 
260  北京市 :|b商务印书馆,|c1988[民77] 
300  360面 :|b图 ;|c19公分 
350  人民幣2.00元|b(平裝) 
440 0 外囯历史小丛书 
500  拼音题名: Faguo dageming zhuming zhengzhihuodongjia 
505 0 內容: 18世纪法囯大革命/刘宗绪--拉法叶特/高韵靑, 张宗诚--
    罗伯斯比尔/孙娴--马拉/刘北成--丹东/楼均信--罗兰夫人/郭华榕
    --圣茹斯特/姜芃--拿破仑/俞曾元 
651 07 法國|x傳記|2csht 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 RCHSS Library  742.251 7232    AVAILABLE    30560300184907
 Fu Ssu-Nien Mainland Book  S 984.226 1845    AVAILABLE    HPE0310008