LEADER 00000nam  2200000 a 4500 
020    588735030X 
100 1  Bordiugov, G. A 
245 10 Istoricheskie issledovaniia v Rossii :|bTendentsii 
       poslednikhlet /|cG. A Bordiugov 
260    :|bAIRO-XX,|c1996