Record:   Prev Next
書名 台湾研究集刊 / 台湾研究集刊编辑部
出版項 廈門: 台湾研究集刊编辑部, 1983-
國際標準期刊編號 9771002159102 (平裝)
1002-1590 (平裝)
book jacket

身份 架號:21A-1 
館藏地文哲所期刊室
Lib. Has1987:3-4,1988-1989,1990:4,1993-2007,2008:1-2,4,2009-2020:4-
最新收到: 七月 2020 v.2020 no.4

身份 現刊架號:538--過刊架號: 22A 
館藏地近史所郭廷以圖書館中文期刊合訂本區
Lib. Has1983:1-2,1984-1991,1992:1-2,1993:2-3,1994-2020:4-
最新收到: 八月 2020 v.2020 no.4

館藏地傅斯年圖書館大陸期刊區
Lib. Has1987-1993,1994:1,3-4,1995-2020:4-
最新收到: 八月 2020 v.2020 no.4

身份 現刊架521 
館藏地人社中心期刊區
Lib. Has1983:1-1983:2,1984:2-2020:4-
最新收到: 八月 2020 v.2020 no.4

館藏地人文社會聯圖期刊區
Lib. Has15(1987)-160(2018)-
最新收到: 八月 2020 v.2020 no.4

館藏地民族所圖書館期刊區
Lib. Has26(1989)-38(1992),40(1993)-160(2018)-
最新收到: 八月 2020 no.170

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心期刊區  no.1-2 1983 & no.2-4 1984    在架上    30560100080040
 人社中心期刊區  no.1-4 1985    在架上    30560100080032
 人社中心期刊區  no.1-4 1986    在架上    30560100080016
 人社中心期刊區  no.1-4 1987    在架上    30560100080024
 人社中心期刊區  no.1-4 1988    在架上    30560100001475
 人社中心期刊區  no.1-4 1989    在架上    30560100080057
 人社中心期刊區  no.1-4 1990    在架上    30560100080065
 人社中心期刊區  no.1-4 1991    在架上    30560100080073
 人社中心期刊區  no.1-4 1992    在架上    30560100080081
 人社中心期刊區  no.1-4 1993    在架上    30560100080107

說明 冊 ; 26公分
雙月刊, 2010-
季刊, 1983-2009
1983年第1期- =总第1期-
Lib. Has HS(HMA) no.2(1983),no.1-4(1984),no.2-3(1985),no.1-4(1987),no.2(1988),no.2(1989)
HS(TAI) no.16(1987),no.31-32(1991)
HS(TSAO) 1995:no.2-4,1996:no.2,1998:no.4
附註 每年最後一期附當年總目錄
囯內统一刊号: CN35-1022/c
每期含英文目次
原英文題名: Taiwan research quarterly;之後改名為: Taiwan research journal
繼續 Taiwan research journal
主題 臺灣 -- 歷史 -- 期刊 csht
Alt Author 臺灣硏究集刊 編輯部 編
厦門大學 臺灣研究所 主辦
Alt Title Taiwan research quarterly
Taiwan research journal
Record:   Prev Next