Record:   Prev Next
書名 華中師院学报. 哲学社会科学版 / 華中師院学报編辑部
出版項 武昌市 : 华中师范学院, 1955-1985[民44-74]
國際標準期刊編號 1000-2456
book jacket

身份 架號:17B-2 
館藏地文哲所期刊室
Lib. Has1975-1985

館藏地傅斯年圖書館大陸期刊區
Lib. Has1(1955)-3(1956),5(1975)-39(1982),47(1984)-56(1985)

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸期刊區  no.1(1955)-no.2(1955),no.3(1956)    館內使用    HPE0022974
 傅斯年圖書館大陸期刊區  no.1(1975)-no.4(1975)    館內使用    HPE0022946
 傅斯年圖書館大陸期刊區  no.1(1976)-no.4(1976)    館內使用    HPE0022972
 傅斯年圖書館大陸期刊區  no.1(1977)-no.4(1977)    館內使用    30530103921086
 傅斯年圖書館大陸期刊區  no.1(1978)-no.4(1978)    館內使用    HPE0022971
 傅斯年圖書館大陸期刊區  no.1(1979)-no.4(1979)    館內使用    HPE0022973
 傅斯年圖書館大陸期刊區  no.1(1980)-no.4(1980)    館內使用    HPE0022970
 傅斯年圖書館大陸期刊區  no.1(1981)-no.4(1981)    館內使用    HPE0022969
 傅斯年圖書館大陸期刊區  no.1(1982)-no.6(1982),Suppl.(1982)    館內使用    HPE0022968
 傅斯年圖書館大陸期刊區  no.1(1984)-no.3(1984)    館內使用    HPE0022967

說明 冊 ; 26公分
双月刊 1981-
季刊 1974-1980
不定期刊 1955-1966
1955年第1期-1985年第4期=总第1期-第56期
附註 1955年創刊,原刊名為<<華中師院學報>>哲學社會科學版,為不定期,1966年停刊,1974年復刊,季刊;1981年改為雙月刊;1985年改為<<華中師範大學學報>>哲學社會科學版
拼音題名: Huazhong Shiyuan Xuebao. Zhexue Shehuikexue Ban
英文題名: Journal of Central China Teachers College
改名: 華中師範大學學報
繼續 華中師範大學學報
Alt Title Huazhong Shiyuan Xuebao. Zhexue Shehuikexue Ban
Journal of Central China Teachers College
Record:   Prev Next