MARC 主機 00000nam 2200421Ii 4500 
001  33080643 
008  120313s1999  ko      000 0 chi d 
020  |q(精裝) 
040  NTU|bchi|cNTU|dAS|dCLP 
041 0 chi 
245 00 近思録註觧叢編.|n4 /|c宋熹準編 
260  大田光域市 :|b學民文化社,|c1999 
300  475面 ;|c27公分 
500  近思錄係朱熹, 呂祖謙合編 
505 0 內容: 近思錄疾書 十四卷/李瀷--近思錄講說(屏溪集 
    卷之三十八)/尹鳳九--近思錄註說劄疑(南塘集 卷之二十三)/
    韓元震--近思錄讀書答錄(老村集 卷之九)/林象德--
    對近思錄策(梅山集 卷之八)/鄭重器--近思錄集解劄疑(賁雲齋集 
    卷之七)/姜奎煥--
    近思錄道體篇講義.題五子近思錄道體篇後(白水集 卷之十二)/
    楊應秀--近思錄問答(渼湖集)/金元行--近思錄劄錄(惟勤堂遺稿 
    卷之八)/金教行--近思錄葉註劄疑(后山集 卷之十五)/李宗洙--
    近思錄釋疑辨(東巖集 卷之十一)/柳長源--近思錄釋疑 十四卷/
    朴履坤--近思錄經義(蘿山集 卷之六)/趙有善--
    近思錄劄記(陽洞遺稿 卷之四)/朴燦瑛--近思錄經義(濯溪集 
    卷之四)/金相進--近思錄講義(疾庵集 卷之七)/南景羲 
600 17 朱熹|d(1130-1200)|2lcstt 
600 17 呂祖謙|d(1137-1181)|2lcstt 
650 7 中國哲學|2lcstt 
700 1 宋熹準|d(1958-)|e編 
700 1 李瀷|d(1681-1763).|t近思錄疾書 
700 1 尹鳳九|d(1683-1767).|t近思錄講說 
700 1 韓元震|d(1682-1751).|t近思錄註說劄疑 
700 1 林象德|d(1683-1719).|t近思錄讀書答錄 
700 1 鄭重器|d(1685-1757).|t對近思錄策 
700 1 姜奎煥|d(1697-1731).|t近思錄集解劄疑 
700 1 楊應秀|d(1700-1767).
    |t近思錄道體篇講義.題五子近思錄道體篇後 
700 1 金元行|d(1702-1772).|t近思錄問答 
700 1 金教行.|t近思錄劄錄 
700 1 李宗洙|d(1722-1797).|t近思錄葉註劄疑 
700 1 柳長源|d(1724-1796).|t近思錄釋疑辨 
700 1 朴履坤.|t近思錄釋疑 
700 1 趙有善|d(1731-1809).|t近思錄經義 
700 1 朴燦瑛.|t近思錄劄記 
700 1 金相進|d(1736-1811).|t近思錄經義 
700 1 南景羲|d(1748-1812).|t近思錄講義 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  125.508 8634  v.4    在架上    30580003378176