2597 結果查獲. 排序依照 相關性 | 日期 | 書名 .
Record:   Prev Next
書名 [鴉片戰役外交文牘]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  925.47 781  v.1    在架上    30550111651475
 近史所郭廷以圖書館  925.47 781  v.2    在架上    30550111651483
 近史所郭廷以圖書館  925.47 781  v.3    在架上    30550111651491
 近史所郭廷以圖書館  925.47 781  v.4    在架上    30550111651509
 近史所郭廷以圖書館  925.47 781  v.5    在架上    30550111651517
說明 5冊 ; 27x37公分
(平裝)
附註 題名本館自訂
原件由故宮收藏
內容: [第1冊],美國駐中國公使顧盛致兩廣總督耆英照會退回不合體例來文並要求平行往來原件--美國駐中國公使顧盛致兩廣總督耆英照會早定會晤期原件--欽差大臣兩廣總督耆英致佛蘭西國貿易條約奉部議准照會--英國管理廣州事務(Consul for Canton)致欽差大臣兩廣總督耆英申陳移送海關監督照會鈔稿,附封套及致大清欽命督理粵海關稅務照會--覆英國管理廣州事務申陳應照美法兩國貿易章程一律辦理英國船鈔照擬稿--廣東海南縣史樸致欽差大臣耆英報呈暹羅國貢使驗文並附暹羅國貢使稟文譯稿--廣東海南縣史樸等致欽差大臣耆英申報恭迎暹羅國貢物日期--廣東海南縣史樸等致欽差大臣耆英申報會驗暹羅國貢物日期並繳儀注方物冊驗文--廣東海南縣史樸等呈報暹羅國貢物清冊--廣東布政史傅繩勛致欽差大臣耆英呈報兌交撫夷銀兩由--江蘇常鎮道等致欽差大臣耆英呈報恭繳收復舟山告示--英國駐廣州副領事官致廣東巡撫葉銘琛申陳致英公使照會被拆動事--兵部尚書咨會兩廣總督花旗國公使呈國書懇見事--兵部尚書咨會兩廣總督已曉諭夷酋前赴廣東聽候查辨事--[第2冊],按察司銜監督江南海關蘇松太兵備道吳健彰陳報辦理貿易稟文--江南海關蘇松太兵備道吳健彰呈英國駐上海領事照會譯本及照覆底稿--美國駐廣州領事官致欽差大臣兩廣總督葉銘琛公文--美國駐廣州領事官致欽差大臣兩廣總督葉銘琛伸覆請派重兵護西國商人--法國駐中國總理事務使臣致欽差大臣兩廣總督葉銘琛照會嚴禁船戶欺壓出洋某生貧民--欽差大臣兩廣總督葉銘琛覆法國駐中國總理事務使臣嚴禁貧民出洋某生照會擬稿--欽差大臣閩浙總督咨會欽差大臣兩廣總督葉銘琛五口通商事咨文--英國全權公使總理五口貿易官致欽差大臣兩廣總督葉銘琛設立福州幫辦稅務照會--欽差大臣閩浙總督覆英國全權公使總理五口貿易官設立福州幫辦稅務照會--欽差大臣兩廣總督葉銘琛覆英國公使總理五口貿易官設幫辦稅務等事照會擬稿--英國駐廣州副領事致欽差大臣兩廣總督葉銘琛伸陳英商租賃行館事(附道光三十年英商與伍怡和洋行舊約抄件)--欽差大臣兩廣總督葉銘琛覆英國駐廣州副領事英商租賃行館事--英國駐廣州領事致欽差大臣兩廣總督葉銘琛伸陳有人沿街遍賣反外國人印文(附刻印反洋文)--英國駐廣州領事致欽差大臣兩廣總督葉銘琛伸陳請嚴緝刻印反洋人印文之人--欽差大臣兩廣總督葉銘琛覆英國駐廣州領事文已飭查刻印反洋印文事並令外國人仍由水路進廣州勿走陸路(附呈報三元里眼鏡街地方洋商騎馬傷民案)--荷蘭國駐廣州領事致欽差大臣兩廣總督葉銘琛伸陳派兵船進駐廣州附近河面護商--[第3冊],督辦粵海關稅務致欽差大臣兩江總督林則徐澳門洋船進口貨物並無違法事咨呈--兵部尚書兩廣總督鄧廷楨咨會欽差大臣兩江總督林則徐查辦斷絕鴉片章程及洋兵保甲事--兵部尚書兩廣總督鄧廷楨咨會欽差大臣兩江總督林則徐粵海關咨開西洋額船貿易事--佛山澳門同知稟報馳抵澳門飭議斷絕鴉片章程情形稟文附仍住澳門洋人名單--佛山同知會稟赴澳查辦鴉片章程事--兵部尚書兩廣總督鄧廷楨咨會欽差大臣兩江總督林則徐澳門同知遍查夷樓實無煙土存貯--澳門同知香山縣丞敬稟西洋夷呈明實無囤積鴉片煙土情願具結--澳門同知會稟西洋夷呈明實無囤積鴉片煙土情願具結
內容: 澳門同知香山縣丞編查住澳門西及各國夷造冊稟文--澳門同知會稟遵札編查西洋夷及各國夷人戶口稟文附批條--澳門同知會稟查保甲章程六條(附酌議編查住澳門西洋及各國夷人戶口章程六條--澳門同知會稟澳門華洋雜處編查保甲清理戶口事--兵部尚書兩廣總督鄧廷楨咨會欽差大臣兩江總督林則徐英國領事義律稟稱已遵諭嚴查鴉片--粵海關稅務咨呈欽差大臣兩江總督林則徐西洋夷目委黎多船並無夾帶違禁物--澳門同知呈欽差大臣兩江總督林則徐稟呈西洋夷目委黎多原稟附委黎多原稟抄件--澳門同知蔣立昂敬稟澳門查禁鴉片情形--粵海關稅務咨呈欽差大臣湖廣總督林則徐稟西洋夷委黎多船開往小呂宋並無夾帶違禁物--澳門同知蔣立昂抄呈西洋夷目委黎多覆稟鴉片事件--澳門同知香山協會稟呈抵澳查鴉片事--香山協稟列治巡船來泊九洲及會同澳門同知蔣立昂查辦澳門夷人煙土事--粵海關稅務呈欽差大臣湖廣總督林則徐夷目委黎多稟大西洋船來澳貿易事--粵海關稅務呈欽差大臣湖廣總督林則徐請發夷船來澳牌照--粵海關稅務呈欽差大臣湖廣總督林則徐稟大西洋國船裝載番差來到澳任職事--澳門同知會稟西洋夷目遵諭出示嚴禁鴉片裝運事--佛山同知澳門同知合稟西洋夷人遵諭編查戶口出具甘結事--佛山同知會稟編查保甲列冊呈覽--佛山澳門同知香山縣事縣丞等會稟澳門編查戶口開列總數事--粵海關稅務呈欽差大臣兩江總督林則徐夷目委黎多稟夷船回澳載物清單--兩廣總督鄧廷楨咨會欽差大臣兩江總督林則徐安昌行商私賣茶葉予夷人查辦事附各年分下澳茶葉斤數比較單(道光十五至十九年)--兩廣總督鄧廷楨咨會欽差大臣兩江總督林則徐停運武夷松羅茶事--廣東香山協副將惠昌燿致督部堂稟呈諭委黎多立將西洋划艇喚回管束--廣東廣州府南海縣呈報洋商監犯患病事--粵海關稅務呈欽差大臣兩江總督林則徐擬訂澳門西洋商船進出貸管驗章程--粵海關稅務呈欽差大臣兩江總督林則徐西洋夷目懇請招漢商疏通貨物--覆疏通澳門夷貨物一案(附粵海關出口底票二張)--粵海關稅務呈欽差大臣兩江總督林則徐覆澳夷額船貨物壅塞發票照舊辦理事--粵海關稅務呈欽差大臣兩江總督林則徐委黎多稟第十三號洋船回澳載物明細--澳門同知稟呈西洋夷目委黎多稟請{u2F80E}其額船出口時開列貨色觔重清單(附澳門同知原稟及西洋夷目委黎多抄稟)--澳門同知香山協呈兩廣總督耆英西洋夷目委黎多稟稱媽閣地方有外來遊民佔據事--澳門同知香山協呈兩廣總督耆英西洋夷目委黎多稟稱媽閣果欄兩處地方有外來遊民--澳門同知香山協呈兩廣總督耆英西洋夷目委黎多稟稱媽閣果欄兩處地方薘寮事--澳門同知香山協呈兩廣總督耆英查辦果欄薘寮事--澳門同知香山協呈兩廣總督耆英查辦洋人欲收果欄等處地租事--澳門同知香山協呈兩廣總督耆英果欄等處薘寮撤除事--欽命水師協鎮總督澳門地方亞嗎勒致兩廣總督耆英洋面等處有匪賊照會--澳門同知香山協呈兩廣總督耆英照覆西洋兵頭亞嗎勒報十字門等處有匪賊事--澳門同知香山協呈兩廣總督耆英查辦西洋兵頭亞嗎勒報十字門等處事--欽命水師協鎮總督澳門地方亞嗎勒致兩廣總督耆英照覆十字門等處有匪賊事及封套--澳門同知香山協呈兩廣總督耆英西洋兵頭亞嗎勒擬在果欄山建兵房事--澳門同知香山協呈兩廣總督耆英西洋兵頭亞嗎勒擬在果欄山建兵房難以准行
內容: 澳門同知香山協等呈西洋兵頭亞嗎勒擬在果欄山建兵房應停止事--欽命水師協鎮總督澳門地方亞嗎勒致兩廣總督耆英照會果欄山建兵房應停止事及封套--兩廣總督耆英論果欄山建兵房函及封套--澳門同知香山協等呈照覆西洋兵頭亞嗎勒擬在果欄山建兵房事及移付事--欽命水師協鎮總督澳門地方亞嗎勒致兩廣總督耆英照會擬建果欄山兵房事及封套--[第4冊],萬州遭風難夷點名冊及封套--澳門同知敬稟請將澳額遭風難夷船送回澳門事--粵海關移付咨會呈兩江總督兩廣總督報告遭風難夷船事--西洋遭風難夷人邊度等供詞--澳門同知蔣立昂呈欽差大臣兩江總督林則徐收到遭風難夷賓什等四十人--按察司稟查過福建遭風難民楊株等十三人名數相符--按察司稟查過福建遭風難夷人邊度等供詞--澳門同知蔣立昂稟傳訊遭風難先行回籍之夷船管事李亞元--澳門同知蔣立昂稟拿獲遭風難先行回籍之夷船管事李亞元--李亞元等供詞冊之一--李亞元等供詞冊之二--澳門同知蔣立昂等呈送李亞元等供詞--兩廣總督鄧廷楨咨會欽差大臣兩江總督林則徐審辦李亞元等事--廣東巡撫稟呈欽差大臣兩江總督林則徐遭風難夷船案--南海縣稟難夷瓜占患病事--仵作何鑑相驗死難夷瓜占屍具結--廣州府香山縣刑部題定相驗死難夷瓜占驗屍圖一冊及封套--海口營參將劉大忠稟花旗國船加力臣號遭風難事--提督廣東水師總兵咨呈兩江總督林則徐會報花旗國船加力臣號遭風難事--廣東高廉道高州知府王綱會稟查辦鴉片情形及解難夷加力臣等文--廣東高廉道高州知府王綱稟查辦難夷事--廣東高廉道高州知府王綱再稟洋面盤獲生面可疑人犯--廣東按察使喬用遷稟呈難夷加力臣供詞--難夷加力臣等供詞--兩廣總督鄧廷楨咨會欽差大臣兩江總督挐獲煙匪等事--澳門同知蔣立昂等稟難夷加力臣審辦情形--挐獲花旗國遭風難夷船內僱用工盧亞和等點名冊--澳門同知蔣立昂挐獲盧亞和等解赴督憲審辦事並呈盧亞和等供單--欽差大臣兩江總督林則徐即將出洋人犯盧亞和押赴按察司聽候審訊手票--廣東按察使具領出洋人犯盧亞和--廣州府南海縣知縣劉師陸稟監犯盧亞和患病緣由--廣州府南海縣知縣劉師陸稟監犯盧亞和病故驗屍由--廣州府南海縣劉師陸稟監犯盧亞和病故驗屍報告及圖--抄大西洋船出口各貨清單--粵海關稅務咨呈欽差大臣兩江總督林則徐說明大西洋船進出澳門情形(附抄出口各貨單)--粵海關稅務咨呈欽差大臣兩江總督林則徐廣東高廉道暫駐澳門查辦夷務事--粵海關稅務咨呈欽差大臣兩江總督林則徐委黎多報第五號額船出口乞發牌照--粵海關稅務咨呈欽差大臣兩江總督林則徐委黎多報第十號額船修繕並未加大--[第5冊],廣州水師提標海澄協副將稟奉諭將批示抄給英吉利領事義律知曉--粵海關稅務咨呈欽差大臣兩江總督林則徐委黎多報大西洋船一隻請補第二十三號跪額船--粵海關稅務咨呈欽差大臣兩江總督林則徐委黎多報由省來澳茶葉等貨請照舊章辦理--粵海關稅務咨呈欽差大臣兩江總督林則徐委黎多報第十三號額船出口依例開報載物--澳門同知等稟報委黎多請頂補第二十三號額船事--澳門同知蔣立昂丞稟委黎多告知各西洋額船依本分行事--西洋夷目委黎多開報澳門額船情形--粵海關稅務咨呈欽差大臣兩江總督林則徐委黎多報第三號等額船出口依例開報載
內容: 粵海關稅務咨呈欽差大臣兩江總督林則徐委黎多報第十三號額船回澳依例開報載物--粵海關稅務咨呈欽差大臣兩江總督林則徐查明第五號額船先行烙印發牌等事--粵海關稅務咨呈欽差大臣兩江總督林則徐委黎多稟稱修繕大砲臺兵房事--兩廣總督鄧廷楨咨會欽差大臣兩江總督林則徐粵海關稅務轉稟夷目所請議訂澳門洋商章程--粵海關稅務稟呈欽差大臣兩江總督林則徐遵諭飭澳門洋商應照舊章辦理商務--廣東澳門同知蔣立昂稟夷目委黎多兩次稟請修葺大砲臺兵房瓦面事--廣東澳門同知蔣立昂稟夷目委黎多兩次稟請修葺大砲臺兵房瓦面稟請示由--粵海關稅務稟呈欽差大臣兩江總督林則徐辦理澳門西洋額船事--兩廣總督鄧廷楨咨會欽差大臣兩江總督林則徐粵海關稅務稟飭商公舉承辦澳事--粵海關稅務稟呈欽差大臣兩江總督林則徐夷目委黎多報十六號額船出口載貨情形--粵海關稅務稟呈欽差大臣兩江總督林則徐夷目委黎多報十二號額船出口載貨情形--粵海關稅務稟呈欽差大臣兩江總督林則徐夷目委黎多報額船載物外歸向停近澳洋面內河淤積不能泊由--謹將客販具結式樣呈覽--粵海關稅務稟呈欽差大臣兩江總督林則徐飭商公舉承辦澳商事--呈報夷務章程事--廣東澳門同知蔣立昂稟欽差大臣兩江總督林則徐夷目委黎多報十號額船回澳載物情形--澳門同知委員吳令李倅稟西夷尚無英夷貨物私運入澳事--粵海關稅務稟呈欽差大臣兩江總督林則徐夷目委黎多報第五號額船不復回澳請頂補額船--粵海關稅務稟呈欽差大臣兩江總督林則徐夷目委黎多報第二十三號額船不復回澳請頂補額船--澳門廳抄呈西洋理事官委黎多稟覆西洋人賃屋居住及西洋貨船到澳事--欽差大臣道光二十五年十一月十二日開發稽查虎門商船委員賈元永回照票--兩廣總督鄧廷楨咨會欽差大臣兩江總督林則徐粵海關咨開夷目委黎多報稟額船進出事--督理澳門西洋理事官委黎多稟額船進出事--澳門同知稟呈督理澳門西洋理事官委黎多稟文--道咸之際外交公牘目錄
主題 鴉片戰爭(1840-1842) -- 檔案 csht
Alt Title 鴉片戰役外交文牘
Record:   Prev Next