Record:   Prev Next
書名 台湾総督府文書目録 / 中京大学社会科学研究所台湾総督府文書目録編委會編
出版項 東京都 : ゆまに書房, 民82[1993]-
國際標準書號 4896687523 (v.1)
4896689232 (v.2)
4896689240 (v.3)
4896689259 (v.4)
4896689267 (v.5)
4897147131 (v.6)
489714714X (v.7)
4897147158 (v.8)
4897147166 (v.9)
4897147174 (v.10)
4897147182 (v.11)
4897147190 (v.12)
4897147204 (v.13)
4897147212 (v.14)
4897147220 (v.15)
4897147239 (v.16)
4897147247 (v.17)
4843319333 (v.18)
4843320560 (v.19)
4843321826 (v.20)
9784843323601 (v.21)
9784843323618 (v.22)
9784843323625 (v.23)
9784843323632 (v.24)
9784843323649 (v.25)
9784843331347 (v.26)
9784843331354 (v.27)
9784843335840 (v.28)
9784843336151 (v.29)
9784843336168 (v.30)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  R 677.28 5047  v.1    館內使用    30560300333975
 人社中心  R 677.28 5047  v.2    館內使用    30560300333983
 人社中心  R 677.28 5047  v.3    館內使用    30560300333991
 人社中心  R 677.28 5047  v.4    館內使用    30560300334007
 人社中心  R 677.28 5047  v.5    館內使用    30560300334015
 人社中心  R 677.28 5047  v.6    館內使用    30560300334023
 人社中心  R 677.28 5047  v.7    館內使用    30560300334031
 人社中心  R 677.28 5047  v.8    館內使用    30560300334049
 人社中心  R 677.28 5047  v.9    館內使用    30560300334056
 人社中心  R 677.28 5047  v.10    館內使用    30560300334064

版本 初版
說明 冊 ; 27公分
(精裝)
附註 部份內容: 第10-11卷,明治38年--第12-14卷,明治39年--第15-17卷,明治40年--第18卷,明治41年--第19-20卷,明治42年--第21-23卷,明治43年--第24-25卷,明治44年--第26-27卷,明治44年大正元年--第28卷,大正2年--第29卷,大正3年--第30卷, 大正4年
館藏: 第1-4卷. ET
館藏: 第1-19卷. ISSP
館藏: 第1-30卷. HS(TH)
館藏: 第1-28卷. MH
館藏: 第3-7卷. HS(TAI)
館藏: 第1-5,7-19卷. HS(TSAO)
主題 臺灣 -- 歷史 -- 日據時期(1895-1945) -- 目錄 csht
Alt Author 中京大學 社會科學研究所 台灣總督府文書目錄編委會 編
Alt Title 台灣總督府文書目錄
Record:   Prev Next