MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  930722m1985  cc a     000 0 chi d 
040  AS|cAS 
041 0 chi 
245 00 沽源文史资料 /
    |c中囯人民政治协商会议沽源县委员会文史资料征集科编 
260 0 [河北省] :|b[出版者不詳],|c1985-[民74]- 
300  {21635f}册 :|b圖 ;|c20公分 
350  |b(平裝) 
590  館藏: 輯1-6.|5MH 
710 21 中國人民政治協商會議沽源縣委員會文史資料徵集科|e編 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.557 149-296  v.1    在架上    MHC0096302
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.557 149-296  v.2    在架上    MHC0096303
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.257 149-296  v.3(1988)    在架上    MHC0096692
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.557 149-296  v.4    在架上    MHC0096693
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.557 149-296  v.5(1990)    在架上    30550111370407
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.557 149-296  v.6(1992)    在架上    30550111370415