Record:   Prev Next
書名 廣東歷代方志集成. 惠州府部 / 廣東省地方史志辦公室輯
出版項 广州市 : 岭南美术出版社, 2009
國際標準書號 9787536238787 (精裝) : 人民幣4500.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  673.31 0594.5 2009  v.1    在架上    30600010801125
 人文社會聯圖  673.31 0594.5 2009  v.2    在架上    30600010801133
 人文社會聯圖  673.31 0594.5 2009  v.3    在架上    30600010801141
 人文社會聯圖  673.31 0594.5 2009  v.11    在架上    30600010801224
 人文社會聯圖  673.31 0594.5 2009  v.4    在架上    30600010801158
 人文社會聯圖  673.31 0594.5 2009  v.5    在架上    30600010801166
 人文社會聯圖  673.31 0594.5 2009  v.6    在架上    30600010801174
 人文社會聯圖  673.31 0594.5 2009  v.7    在架上    30600010801182
 人文社會聯圖  673.31 0594.5 2009  v.8    在架上    30600010801190
 人文社會聯圖  673.31 0594.5 2009  v.9    在架上    30600010801208

版本 第1版
說明 21冊 ; 29公分
附註 1,嘉靖 惠大記 六卷 / 鄭維新纂(明嘉靖七年刻本)--嘉靖二十一年 惠州府志 十二卷 / 李[]修 ; 劉梧纂(明嘉靖二十一年藍印本)--嘉靖三十五年 惠州府志 十六卷 / 姚良弼修 ; 楊載鳴纂(明嘉靖三十五年刻本)--嘉靖 惠志略 不分卷 / 楊載鳴纂 ; 李大有等編校(明嘉靖三十九年刻本)--2,萬曆 惠州府志 二十一卷 / 林國相, 程有守修 ; 楊起元纂 ; 龍國禄增修(明萬曆二十三年刻.萬曆四十五年增刻本)--崇禎 惠州府志 二十一卷 / 梁招孟修 ; 鄭伯升纂(明崇禎十五年舊抄本)--3,康熙 惠州府志 二十卷 首一卷 / 呂應奎等修 ; 黃挺華等纂(清康熙二十七年刻本)--4-5,光緒 惠州府志 四十五卷 首一卷 / 劉溎年修 ; 鄧掄斌纂(清光緒七年刻本)--6,康熙 歸善縣志 二十一卷 / 連國柱修 ; 龔章纂(清康熙十四年刻本)--雍正 歸善縣志 二十一卷 / 孫能寬等修 ; 葉適等纂(清雍正二年刻本)--7,乾隆 歸善縣志 十八卷 首一卷 / 章壽彭修 ; 陸飛纂(清乾隆四十八年刻本)--附:民國 惠陽縣志. 人物 / 張友仁纂修(民國三十八年鉛印本)--8,崇禎 博羅縣志 七卷 / 蘇元起修 ; 韓日纘纂(明崇禎四年刻本)--9,康熙 博羅縣志 七卷 / 陶敬纂修(清康熙二十六年刻本)--乾隆 博羅縣志 十四卷 / 陳裔虞纂修(清乾隆二十八年刻本)--10,乾隆 長寧縣志 十卷 / 李紹膺修 ; 楚元士增修(清雍正九年修.清乾隆二十一年增修刻本)--道光 長寧縣志 十卷 / 高炳文等修 ; 馮蘭纂(清道光十九年刻.傳抄本)
11,萬曆 永安縣志 二卷 圖一卷 / 郭之藩修 ; 葉春及纂(明萬曆十四年刻本)--康熙 永安縣志 十七卷 圖四十四幅 / 張進籙纂修(清康熙二十六年刻本)--道光 永安縣志 五卷 首一卷 末一卷 / 安如楠, 葉廷芳修 ; 賴朝侶纂(清道光二年刻本)--12,嘉靖 海豐縣志 二卷 / 張炎道修 ; 李日巽纂(明嘉靖三十八年刻本.一九五八年抄本)--乾隆 海豐縣志 十卷 末一卷 / 于卜熊修 ; 史本纂(清乾隆十五年刻本)--同治 海豐縣志 二卷 / 蔡逢恩修 ; 林光斐纂(清同治十二年修.清光緒三年刻本)--民國 海豐縣志 不分卷(民國二十年重印.清同治十二年蔡逢恩修海豐縣志)--13,乾隆 陸豐縣志 十二卷 / 王之正等修 ; 沈展才等纂(清乾隆十年刻本)--民國 陸豐縣志 十二卷 / 馬斯臧修(民國二十年鉛印本)--14,萬曆 龍川縣志 九卷 / 林庭植纂修(明萬曆七年刻本.清抄本)--乾隆 龍川縣志 十二卷 / 書圖修 ; 楊廷釗纂(清乾隆二十七年刻本)--嘉慶 龍川縣志 四十冊 / 胡瑃修 ; 勒殷山纂(清嘉慶二十三年刻本)--15-16,民國 龍川縣志 不分卷 / 古雲瓊修 ; 張日帆纂(民國二十三年稿本)--17,雍正 連平州志 十卷 / 盧廷俊修 ; 顏希聖, 何深纂(清雍正八年刻本)--康熙 河源縣志 八卷 / 王駒纂修(清康熙二十八年刻本)--乾隆 河源縣志 十五卷 / 陳張翼纂修(清乾隆十一年刻本)--18,同治 河源縣志 十五卷 附一卷 / 彭君穀等修 ; 賴以平等纂(清同治十三年刻本)--19,康熙 和平縣志 八卷 / 唐開先纂修 ; 韓師愈續修 ; 龔以時續纂(清康熙二十六年抄本)--乾隆 和平縣志 八卷 / 曹鵬翊等修 ; 朱超玟等纂(清乾隆二十八年刻本)--嘉慶 和平縣志 八卷 首一卷 / 羅天桂修 ; 徐延翰纂(清嘉慶二十四年刻本)--20-21,民國 和平縣志 二十卷 首一卷 末一卷 附文徵二卷 / 曾樞修 ; 凌開蔚纂(民國三十二年鉛印本)
李[]為[左王右巳]
主題 廣東省 -- 方志 csht
Alt Author 廣東省地方史志辦公室 輯
鄭維新 (明) 纂. 嘉靖惠大記 六卷
李玘 (明) 修. 嘉靖二十一年惠州府志 十二卷
劉梧 (明) 纂. 嘉靖二十一年惠州府志 十二卷
姚良弼 (明) 修. 嘉靖三十五年惠州府志 十六卷
楊載鳴 (明) 纂. 嘉靖三十五年惠州府志 十六卷
楊載鳴 (明) 纂. 嘉靖惠志略 不分卷
李大有 (明) 編校. 嘉靖惠志略 不分卷
林國相 (明) 修. 萬曆惠州府志 二十一卷
程有守 (明) 修. 萬曆惠州府志 二十一卷
楊起元 (明) 纂. 萬曆惠州府志 二十一卷
龍國祿 (明) 增修. 萬曆惠州府志 二十一卷
梁招孟 (明) 修. 崇禎惠州府志 二十一卷
鄭伯升 (明) 纂. 崇禎惠州府志 二十一卷
呂應奎 (清) 修. 康熙惠州府志 二十卷 首一卷
黃挺華 (清) 纂. 康熙惠州府志 二十卷 首一卷
劉溎年 (清) 修. 光緒惠州府志 四十五卷 首一卷
鄧掄斌 (清) 纂. 光緒惠州府志 四十五卷 首一卷
連國柱 (清) 修. 康熙歸善縣志 二十一卷
龔章 (清) 纂. 康熙歸善縣志 二十一卷
孫能寬 (清) 修. 雍正歸善縣志 二十一卷
葉適 (清) 纂. 雍正歸善縣志 二十一卷
章壽彭 (清) 修. 乾隆歸善縣志 十八卷 首一卷
陸飛 (清) 纂. 乾隆歸善縣志 十八卷 首一卷
張友仁 纂修. 民國惠陽縣志. 人物
陶敬 (清) 纂修. 康熙博羅縣志 七卷
陳裔虞 (清) 纂修. 乾隆博羅縣志 十四卷
李紹膺 (清) 修. 乾隆長寧縣志 十卷
楚元士 (清) 增修. 乾隆長寧縣志 十卷
高炳文 (清) 修. 道光長寧縣志 十卷
馮蘭 (清) 纂. 道光長寧縣志 十卷
郭之藩 (明) 修. 萬曆永安縣志 二卷 圖一卷
葉春及 (明) 纂. 萬曆永安縣志 二卷 圖一卷
張進籙 (清) 纂修. 康熙永安縣志 十七卷 圖四十四幅
安如楠 (清) 修. 道光永安縣志 五卷 首一卷 末一卷
葉廷芳 (清) 修. 道光永安縣志 五卷 首一卷 末一卷
賴朝侶 (清) 纂. 道光永安縣志 五卷 首一卷 末一卷
張炎道 (明) 修. 嘉靖海豐縣志 二卷
李日巽 (明) 纂. 嘉靖海豐縣志 二卷
于卜熊 (清) 修. 乾隆海豐縣志 十卷 末一卷
史本 (清) 纂. 乾隆海豐縣志 十卷 末一卷
蔡逢恩 (清) 修. 同治海豐縣志 二卷
林光斐 (清) 纂. 同治海豐縣志 二卷
王之正 (清) 修. 乾隆陸豐縣志 十二卷
沈展才 (清) 纂. 乾隆陸豐縣志 十二卷
馬斯臧 修. 民國陸豐縣志 十二卷
林庭植 (明) 纂修. 萬曆龍川縣志 九卷
書圖 (清) 修. 乾隆龍川縣志 十二卷
楊廷釗 (清) 纂. 乾隆龍川縣志 十二卷
胡瑃 (清) 修. 嘉慶龍川縣志 四十冊
勒殷山 (清) 纂. 嘉慶龍川縣志 四十冊
盧廷俊 (清) 修. 雍正連平州志 十卷
顏希聖 (清) 纂. 雍正連平州志 十卷
何深 (清) 纂. 雍正連平州志 十卷
王駒 (清) 纂修. 康熙河源縣志 八卷
陳張翼 (清) 纂修. 乾隆河源縣志 十五卷
彭君穀 (清) 修. 同治河源縣志 十五卷 附一卷
賴以平 (清) 纂. 同治河源縣志 十五卷 附一卷
唐開先 (清) 纂修. 康熙和平縣志 八卷
韓師愈 (清) 續修. 康熙和平縣志 八卷
龔以時 (清) 續纂. 康熙和平縣志 八卷
曹鵬翊 (清) 修. 乾隆和平縣志 八卷
朱超玟 (清) 纂. 乾隆和平縣志 八卷
羅天桂 (清) 修. 嘉慶和平縣志 八卷 首一卷
徐延翰 (清) 纂. 嘉慶和平縣志 八卷 首一卷
曾樞 修. 民國和平縣志 二十卷 首一卷 末一卷 附文徵二卷
凌開蔚 纂. 民國和平縣志 二十卷 首一卷 末一卷 附文徵二卷
Alt Title 民國 海豐縣志 不分卷
Record:   Prev Next