Record:   Prev Next
作者 張值 著
書名 艺朮前沿 : 中囯当代艺朮家访谈录 / 张值著
出版項 青岛市 : 中囯海洋大学出版社, 2004[民93]
國際標準書號 7810676016
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  909.88 876    在架上    30580002091978
版本 第1版
說明 358面 : 圖 ; 21公分
人民幣39.00元 (平裝)
附註 拼音題名:Yishu qianyan : zhongguo dangdai yishujia fangtanlu
主題 藝術家 -- 中國 -- 訪談錄 csht
Alt Title Yishu qianyan : zhongguo dangdai yishujia fangtanlu
Record:   Prev Next