Record:   Prev Next
書名 張氏詩集合編 八卷 / (清)張畇編
出版項 北京 : 國家圖書館出版社, 2015
國際標準書號 9787501355419 (精裝) : 人民幣120000.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 820.7 4044.1-2  v.10    在架上    30530111177440
版本 第1版
說明 1-462面 ; 27公分
系列 清代家集叢刊 ; 10
清代家集叢刊 ; 10
附註 據清咸豐十年(1860)中立堂刻本影印
與磁州張氏文徵二卷補遺一卷合刊
內容: 卷一,雪庵詩集/(清)張文熙撰--卷二,銓部詩稿/(清)張國樞撰--卷三,澹寧草堂詩集/(清)張國範撰--卷四,南溪草堂遺詩/(清)張國謨撰--欹梅精舍詩/(清)張芝眉撰--瞻漢堂詩/(清)張羽亮撰--藕花居詩草/(清)張羽紱撰--六錫堂詩/(清)張嵩年撰--古棗堂詩/(清)張華年撰--南溪草堂詩/(清)張森撰--賜福堂詩/(清)張騭齡撰--大椿山房集/(清)張郡烈撰--考城公詩/(清)張勄撰--古棗堂詩/(清)張圻撰--菉竹山房詩/(清)張顥撰--篤祜堂遺詩/(清)張景福撰--積美堂詩/(清)張躍龍撰--四勿齋詩/(清)張汝訥撰--卷五,慎思堂詩/(清)張為撰--嚴訓堂詩/(清)張為楍撰--醉吟軒詩/(清)張澤洪撰--烟蘿館詩/(清)張錫璐撰--古棗堂詩/(清)張永銓撰--六經堂詩/(清)張沛撰--六錫堂詩/(清)張襄世撰--聊爾集/(清)張九式撰--沙溪草堂詩/(清)張恩世撰--碧蘿書屋詩/(清)張瑴撰--聽雲閣詩/(清)張芬撰--卷六,瞻漢堂詩/(清)張淑輿撰--三恕堂詩/(清)張宓撰--暗香書屋詩/(清)張瓏撰--經德堂詩/(清)張麟書撰--師竹堂詩/(清)張璜撰--紅雨書屋詩/(清)張震撰--畊讀堂詩/(清)張麟兆撰--雨香龕詩/(清)張招覲撰--一枝山房詩草/(清)張殿甲撰--{木巳}樹山房詩/(清)張招輔撰--卷七,寒竽山房自存詩/(清)張頫撰--卷八,清寧堂詩/(清)張爾多撰--遠寧堂詩/(清)張爾謹撰--師竹堂詩/(清)張錦傳撰--孝慈堂詩/(清)張錦思撰--豹隱廬詩/(清)張鬯撰--支木齋詩/(清)張卣撰--遠寧堂詩/(清)張藻撰--卷九,侍竽山房遺詩/(清)張畇撰
主題 中國文學 -- 清(1644-1912) -- 作品集 csht
清代文學 lcstt
Alt Author 張畇 (清) 編
張文熙 (清) 撰. 雪庵詩集
張國樞 (清) 撰. 銓部詩稿
張國範 (清) 撰. 澹寧草堂詩集
張芝眉 (清) 撰. 欹梅精舍詩
張羽亮 (清) 撰. 瞻漢堂詩
張羽紱 (清) 撰. 藕花居詩草
張嵩年 (清) 撰. 六錫堂詩
張華年 (清) 撰. 古棗堂詩
張森 (清) 撰. 南溪草堂詩
張騭齡 (清) 撰. 賜福堂詩
張郡烈 (清) 撰. 大椿山房集
張勄 (清) 撰. 考城公詩
張圻 (清) 撰. 古棗堂詩
張顥 (清) 撰. 菉竹山房詩
張景福 (清) 撰. 篤祜堂遺詩
張躍龍 (清) 撰. 積美堂詩
張汝訥 (清) 撰. 四勿齋詩
張為 (清) 撰. 慎思堂詩
張為楍 (清) 撰. 嚴訓堂詩
張澤洪 (清) 撰. 醉吟軒詩
張錫璐 (清) 撰. 烟蘿館詩
張永銓 (清) 撰. 古棗堂詩
張沛 (清) 撰. 六經堂詩
張襄世 (清) 撰. 六錫堂詩
張九式 (清) 撰. 聊爾集
張恩世 (清) 撰. 沙溪草堂詩
張瑴 (清) 撰. 碧蘿書屋詩
張芬 (清) 撰. 聽雲閣詩
張淑輿 (清) 撰. 瞻漢堂詩
張宓 (清) 撰. 三恕堂詩
張瓏 (清) 撰. 暗香書屋詩
張麟書 (清) 撰. 經德堂詩
張璜 (清) 撰. 師竹堂詩
張震 (清) 撰. 紅雨書屋詩
張麟兆 (清) 撰. 畊讀堂詩
張招覲 (清) 撰. 雨香龕詩
張殿甲 (清) 撰. 一枝山房詩草
張招輔 (清) 撰. {木巳}樹山房詩
張頫 (清) 撰. 寒竽山房自存詩
張爾多 (清) 撰. 清寧堂詩
張爾謹 (清) 撰. 遠寧堂詩
張錦傳 (清) 撰. 師竹堂詩
張錦思 (清) 撰. 孝慈堂詩
張鬯 (清) 撰. 豹隱廬詩
張卣 (清) 撰. 支木齋詩
張藻 (清) 撰. 遠寧堂詩
張畇 (清) 撰. 侍竽山房遺詩
Record:   Prev Next