Record:   Prev Next
作者 徐承祖 譯
書名 美英條約 / 徐承祖譯
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館線裝書室(洽櫃{u53  S 329.5241 404  v.1    在架上    MHC0008351
 近史所郭廷以圖書館線裝書室(洽櫃{u53  S 329.5241 404  v.2    在架上    MHC0008352
 近史所郭廷以圖書館線裝書室(洽櫃{u53  S 329.5241 404  v.3    在架上    MHC0008353
 近史所郭廷以圖書館線裝書室(洽櫃{u53  S 329.5241 404  v.4    在架上    MHC0008354
版本 清光緒12(1886)排印
說明 4冊 ; 28公分
(線裝)
Record:   Prev Next