MARC 主機 00000nas 2200000 i 4500 
008  930628d19591996cc qr p    0  e0chi d 
022  1001-6570 
040  AS|cAS|dFSN 
041  chi|feng 
245 00 揚州師院學報.|p社会科学版 /|c扬州师院学报编辑部 
246 33 Journal of Yangzhou Teachers College|pSocial science 
    edition 
246 33 Yangzhou shiyuan xuebao|pShehui kexue ban 
247  揚州大學學報.|p人文社會科學版 
260  扬州市 :|b扬州师院学报编辑部,|c1959-1996[民48-85] 
300  105冊 ;|c26公分 
310  季刊 
362 0 1959年第1期-1996年第4期 
500  自1997年起改刊名為《揚州大學學報》人文社會科学版 
500  每年最後一期附當年篇目索引 
500  英文题名: Journal of Yangzhou Teachers College|pSocial 
    science edition 
500  拼音题名: Yangzhou shiyuan xuebao|pShehui kexue ban 
500  囯內统一刊号: CN32-1068 
580  改名: 揚州大學學報.人文社會科学版 
710 2 揚州師範學院|e主辦 
785 10 揚州大學學報.|p人文社會科學版 
856 40 |z中國期刊全文數據庫|uhttp://big5.oversea.cnki.net/Kns55/
    oldnavi/n_CNKIPub.aspx?naviid=69&Flg=local&BaseID=YZDR&
    NaviLink=%E6%AA%A2%E7%B4%A2%3a1007-7030-
    %2fKns55%2foldnavi%2fn_list.aspx%3fNaviID%3d48%26Field%3di
    ssn%24%3d%2522*%7b0%7d%2522%26selectIndex%3d1%26Value%3d10
    07-
    7030%7c%E6%89%AC%E5%B7%9E%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%AD%A6%E6%8A
    %A5(%E4%BA%BA%E6%96%87%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A7%91%E5%AD%A6
    %E7%89%88) 


館藏地傅斯年圖書館大陸期刊區
Lib. Has1989-1991,1992:1-3,1993-1996

身份 架號:17B-1 
館藏地文哲所期刊室
Lib. Has1980-1983,1985:1-3,1990-1996

身份 裝訂期刊區 
館藏地人社中心期刊區
Lib. Has1(1993)-1996

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心期刊區  no.1-4 1993    在架上    30560100067187
 人社中心期刊區  no.1-4 1994    在架上    30560100067195
 人社中心期刊區  no.1-4 1995    在架上    30560100067203
 人社中心期刊區  no.1-4 1996    在架上    30560100067211
 傅斯年圖書館大陸期刊區  no.1(1989)-no.4(1989)    館內使用    HPE0023008
 傅斯年圖書館大陸期刊區  no.1(1990)-no.4(1990)    館內使用    HPE0023007
 傅斯年圖書館大陸期刊區  no.1(1991)-no.4(1991)    館內使用    HPE0023006
 傅斯年圖書館大陸期刊區  no.1(1992)    館內使用    30530105974620
 傅斯年圖書館大陸期刊區  no.2(1992)    館內使用    30530105974638
 傅斯年圖書館大陸期刊區  no.3(1992)    館內使用    30530105974646