Record:   Prev Next
作者 方以智 (1611-1671) 撰
書名 浮山文集前編 十卷 / 方以智撰 ; 方中德編
出版項 [出版地不詳] : [出版者不詳] , [出版年不詳]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  127.12 7565  v.1    在架上    30580000262506
 文哲所  127.12 7565  v.2    在架上    30580000262514
說明 2冊 ; 19公分
(精裝)
附註 據晒藍印明此藏軒刊本影印
主題 方以智 (1611-1671) -- 文集 csht
方以智 (1611-1671) -- 學術思想 -- 哲學 csht
Alt Author 方中德 (清) 編
Record:   Prev Next