Record:   Prev Next
作者 李光瓊 (清) 纂
書名 韻書音義考 五卷 / (清)李光瓊纂
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館古籍線裝書  424.5 161-9  v.1    在架上    30530101219665
 傅斯年圖書館古籍線裝書  424.5 161-9  v.2    在架上    30530101219673
 傅斯年圖書館古籍線裝書  424.5 161-9  v.3    在架上    30530101219681
 傅斯年圖書館古籍線裝書  424.5 161-9  v.4    在架上    30530101219699
版本 清乾隆六十年(1795)慎詒堂刊本
說明 4册 ; 25公分
(線裝)
主題 古籍 fsn
Record:   Prev Next