MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  030321s2003  cc    b  000 0 chi d 
020  7535134238 
040  AS|cAS|dCLP|dFSN 
041 0 chi 
100 1 李天虹|e著 
245 10 郭店竹簡《性自命出》研究 /|c李天虹著 ; 李学勤主编 
246 10 郭店竹簡性自命出研究 
246 33 Gudian zhujian xingzimingchu yanjiu 
250  第1版 
260  武汉 :|b湖北教育出版社,|c2003[民92] 
300  5, 265面 ;|c20公分 
350  人民幣22.00元|b(平裝) 
490 1 新出简帛研究丛书 =|aXinchu jianbo yanjiu congshu 
500  附录: 郭店竹简文字杂释等四種 
500  拼音題名: Gudian zhujian xingzimingchu yanjiu 
504  含主要参考文献 
650 7 哲學|z中國|y先秦(公元前2696-221)|2csht 
650 7 儒家|z中國|2csht 
700 1 李學勤|e主編 
830 0 新出簡帛研究叢書 
830 0 Xinchu jianbo yanjiu congshu 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  121.207 8475    到期 10-16-21    30580001824411
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 121.2 1613    在架上    30530104571500