Record:   Prev Next
書名 定襄古代文獻彙編 / 賈玉文主編
出版項 太原市 : 三晉出版社, 2011
國際標準書號 9787545703672 (線裝) : 人民幣7600.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸線裝書  SZ 927.14 239-6223  v.1    在架上    30530110875275
 傅斯年圖書館大陸線裝書  SZ 927.14 239-6223  v.2    在架上    30530110875283
 傅斯年圖書館大陸線裝書  SZ 927.14 239-6223  v.3    在架上    30530110875291
 傅斯年圖書館大陸線裝書  SZ 927.14 239-6223  v.4    在架上    30530110875309
 傅斯年圖書館大陸線裝書  SZ 927.14 239-6223  v.5    在架上    30530110875317
 傅斯年圖書館大陸線裝書  SZ 927.14 239-6223  v.6    在架上    30530110875325
 傅斯年圖書館大陸線裝書  SZ 927.14 239-6223  v.7    在架上    30530110875333
 傅斯年圖書館大陸線裝書  SZ 927.14 239-6223  v.8    在架上    30530110875341
 傅斯年圖書館大陸線裝書  SZ 927.14 239-6223  v.9    在架上    30530110875358
 傅斯年圖書館大陸線裝書  SZ 927.14 239-6223  v.10    在架上    30530110875366

版本 第1版
說明 53冊(6函) ; 28公分
附註 內容: 第1冊,卷首--第2-5冊,讀易旁求/(清)王亮功著--第6冊,圖南齋箸卜/(清)巩懿修著--第7-8冊,春秋經論摘義/(清)王亮功著--第9冊,讀史贊要/(清)王亮功著--第10-11冊,三立閣史鈔/(清)李鎔經著--第12-15冊,定襄金石考/牛誠修編--第16冊,元遺山志/(清)樊煥章編--第17冊,七巗山志/(清)李鎔經編--第18-21冊,傅文恪公全集/(明)傅新德著--第22冊,率真鳴(詩集)/(明)鄭友周著--第23冊,亦樂亭詩集/(清)牛先达著--第24冊,梅村文鈔/(清)樊裕發著--第25冊,圖南集(詩集)/(清)巩懿修著--第26-27冊,雜文偶存/(清)李鎔經著--第28冊,傲霜園詩鈔/(清)薄承硯著--第29冊,如嬰齋文鈔/(清)梁述孔著--第30冊,鞠笙遺集/(清)邢崇先著--第31冊,曝犢亭詩鈔/(清)張聯奎著--第32冊,晉昌遺文彙鈔/牛誠修編--第33-36冊,桐溪文集/(清)李徽著--第37-38冊,晚香詩鈔存稿/(清)郭嵐著--第39-46冊,拾遺集/(清)吳德光編--第47冊,誡勛淺言/(明)傅新德著--第48-51冊,樸齋省愆錄/(清)王亮功著--第52冊,順甫遺書/(清)劉象豫著--第53冊,鞠笙年譜/(清)邢崇先著
主題 定襄縣(山西省) -- 史料 csht
Alt Author 賈玉文 (1957-) 主編
王亮功 (清) 著. 讀易旁求
巩懿修 (清) 著. 圖南齋箸卜
李鎔經 (清) 著. 三立閣史鈔
牛誠修 編. 定襄金石考
樊煥章 (清) 編. 元遺山志
傅新德 (明) 著. 傅文恪公全集
鄭友周 (明) 著. 率真鳴(詩集)
牛先達 (清) 著. 亦樂亭詩集
樊裕發 (清) 著. 梅村文鈔
薄承硯 (清) 著. 傲霜園詩鈔
梁述孔 (清) 著. 如嬰齋文鈔
邢崇先 (清) 著. 鞠笙遺集
張聯奎 (清) 著. 曝犢亭詩鈔
李徽 (清) 著. 桐溪文集
郭嵐 (清) 著. 晚香詩鈔存稿
吳德光 (清) 編. 拾遺集
劉象豫 (清) 著. 順甫遺書
Alt Title 春秋經論摘義
讀史贊要
七巗山志
圖南集(詩集)
雜文偶存
晉昌遺文彙鈔
誡勛淺言
樸齋省愆錄
鞠笙年譜
Record:   Prev Next