Record:   Prev Next
書名 心經註解叢編. 7 / 宋熹準編
出版項 大田廣域市 : 學民文化社, 2005
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  221.4508 8634  v.7    在架上    30580003378101
說明 3, 560面 ; 27公分
附註 內容: 心經疑義(龜厓集 卷之五)/曹克承--心經講錄劄疑(泉齋集 卷之五)/申弼欽--心經劄錄(肯庵集 卷之七)/李敦禹--心經賛圖(肯庵集 卷之七)/李敦禹--心經講錄附標(危齋集 卷之三)/趙相惪--心經窾啓(求志錄 卷之二十二)/李震相--讀心經講錄刊補(水山集 卷之三)/李性和--心經劄錄(敏窩集 卷之五)/李驥相--心經策問(絅晦遺稿 卷之十)/李鍾和--心經發揮或問序(一齋集 卷之六)/蔡鍾植--心經講義(睡山集 卷之五)/金輝轍--述辨心經論(兢齋集 卷之三)/金鼎寅--心經講義(谷圃集 卷之三)/李能允--心經賛圖說(莊庵集 卷之五)/金時洛--心經劄義(松溪集 卷之十)/金榮洙--心經疑目(逐吾齋集 卷之八)/金在洪--聖學十圖心經贊圖/心經贊(秀山集 卷之五)/金秉宗--心經附註校本序(石泉後稿 卷之二)/鄭世永--讀心經尊德性齋銘章附註吳氏說(石泉續稿 卷之二)/鄭世永--心經懸吐顛末說(誠齋集 卷之四)/任泰柱--心經發問對(弘菴集 卷之二)/金鎮文--講心經(陽泉遺稿 卷之四)/丁大秀--心經劄疑(醒齋遺稿 卷之五)/李麟鎬--心經發揮附刊辨破錄/泗陽書院刊--心經分類輯略(芚皐集 卷之十三)/朴鼎休--心經劄疑(芚皐集 卷之十三)/朴鼎休--心經末章附註註辨證(白麓集 卷之六)/姜始煥--心經備忘錄(鶴隱漫稿 卷之㠭十六~三十九)/李馥
主題 心經 -- 註釋 -- 叢書 csht
Alt Author 宋熹準 (1958-) 編
曹克承. 心經疑義
申弼欽. 心經講錄劄疑
李敦禹. 心經劄錄
李敦禹. 心經賛圖
趙相惪. 心經講錄附標
李震相. 心經窾啓
李性和. 讀心經講錄刊補
李驥相. 心經劄錄
李鍾和. 心經策問
蔡鍾植. 心經發揮或問序
金輝轍. 心經講義
金鼎寅. 述辨心經論
李能允. 心經講義
金時洛. 心經賛圖說
金榮洙. 心經劄義
金在洪. 心經疑目
金秉宗. 聖學十圖心經贊圖
鄭世永. 心經附註校本序
鄭世永. 讀心經尊德性齋銘章附註吳氏說
任泰柱. 心經懸吐顛末說
金鎮文. 心經發問對
丁大秀. 講心經
李麟鎬. 心經劄疑
泗陽書院 刊. 心經發揮附刊辨破錄
朴鼎休. 心經分類輯略
朴鼎休. 心經劄疑
姜始煥. 心經末章附註註辨證
李馥. 心經備忘錄
Alt Title 心經講錄附標
Record:   Prev Next