Record:   Prev Next
書名 叢書人物傳記資料類編. 學林卷 / 北京圖書館出版社古籍影印室編
出版項 北京 : 北京圖書館出版社, 2006[民95]
國際標準書號 7501328331
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 982.35 0521  v.1:1    在架上    30530105128060
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 982.35 0521  v.1:2    在架上    30530105128078
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 982.35 0521  v.1:3    在架上    30530105128086
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 982.35 0521  v.1:4    在架上    30530105128151
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 982.35 0521  v.1:5    在架上    30530105128144
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 982.35 0521  v.1:6    在架上    30530105128136
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 982.35 0521  v.1:7    在架上    30530105128128
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 982.35 0521  v.1:8    在架上    30530105128110
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 982.35 0521  v.1:9    在架上    30530105128102
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 982.35 0521  v.1:10    在架上    30530105128094

版本 第1版
說明 16冊 ; 21公分
人民幣3900.00元 (精裝)
附註 內容: 1,理學宗傳(卷一至卷九)/(清)孫奇逢撰--2,理學宗傳(卷十至卷二十)/(清)孫奇逢撰--3,理學宗傳(卷二十一至卷二十六)/(清)孫奇逢撰--4,理學宗傳辨正(卷一至卷十二)/(清)劉廷詔撰--5,理學宗傳辨正(卷十三至卷十六)/(清)劉廷詔撰--宗譜纂要/(清)王錟撰--歷代名儒傳(卷一至卷四)/(清)朱軾,蔡世遠輯--6,歷代名儒傳(卷五至卷八)/(清)朱軾,蔡世遠輯--道學世系/(清)馮至撰--漢魏博士題名考/(民國)王國維撰--皇明理學名臣言行錄/(明)祁承㸁輯--儒行述/(清)彭紹升撰--7,儒林傳稿/(清)阮元撰--國史儒林傳/(民國)繆荃孫撰--新安學繫錄/(明)程瞳撰--8,顏李師承記/(民國)徐世昌輯--師友淵源記/(清)陳奐撰--東越儒林後傳/(清)陳壽祺撰--9,洛學編/(清)湯斌撰--洛學拾遺補編/(清)曹肅孫撰--中州道學存真錄/(清)劉宗泗輯--孔孟志略/(清)張承燮撰--孔子世家補訂/(清)林春溥撰--10,東家雜記/(宋)孔传撰校偽;(清)胡珽撰續補校;董金鑒撰--孔氏祖庭廣記/(金)孔元措撰校偽;(清)胡珽撰續補校;董金鑒撰--11,先聖生卒月日考/(清)孔廣牧撰--學宮輯略/(清)余丙捷撰;李元春增輯--孔子弟子目錄/(漢)鄭玄撰;(清)王謨輯--論語篇目弟子/(漢)鄭玄撰;(清)孔廣林輯--孔門師弟年表/(清)林春溥撰--文廟從祀弟子贊/(清)盧存心撰--孟子列傳纂/(清)林春溥撰--孟志編略/(清)孫葆田撰--孟子生卒年月考/(清)閻若璩撰--12,孟子遊歷考/(清)潘眉撰--孟子出處時地考/(清)周廣業撰--太史公(司馬遷)繫年考略/(民國)王國維撰--鄭康成(玄)年譜/(清)沈可培撰--鄭君(玄)紀年/(清)陳鱣撰;袁鈞訂正--漢鄭君(玄)年譜/(清)丁晏撰--安定(胡瑗)言行錄/(清)許正綬輯--周子(敦頤)遺事/(清)董榕輯--程明道先生(顥)行狀/(宋)程頤撰--宋侍講朱文公(熹)行狀/(宋)黃榦撰--13,明儒曹月川先生(端)從祀錄/(清)周尚冕輯--王文成(守仁)傳本/(清)毛奇齡撰--新吾呂君(坤)墓誌銘/(明)呂坤撰--一齋陳先生(第)考終錄/(明)陳第撰--陳祠部公(龍正)家傳/(清)陳揆撰--東山(查繼佐)外紀/(清)劉振麟,周驤撰--船山(王夫之)學譜(卷一至卷二)/(民國)王永祥撰--14,船山(王夫之)學譜(卷三至卷六)/(民國)王永祥撰--毛西河(奇齡)傳贊/(清)王錫撰--李二曲先生(顒)全集(卷一至卷十三)/(清)李顒撰--15,李二曲先生(顒)全集(卷十四至卷二十六)/(清)李顒撰--16,竹垞府君(朱彜尊)行述/(清)朱桂孫,朱稻孫撰--稼書先生(陸隴其)年譜/(清)陸宸徵,李鉉撰--紀慎齋先生(大奎)崇祀錄/(清)佚名輯--先府君(焦循)事略/(清)焦廷琥撰--王文簡公(引之)行狀/(清)王壽昌等撰--羽琌山民(龔自珍)逸事/(清)魏季子,(民國)繆荃孫撰--石州(張穆)年譜/(清)張繼文撰--崇祀錄/(清)朱之榛輯--人名索引
Alt Author 孫奇逢 (清) 撰
劉廷詔 (清) 撰
王錟 (清) 撰
朱軾 (1665-1736) 輯
蔡世遠 (清) 輯
馮至 (清) 撰
王國維 撰
祁承㸁 (明) 輯
彭紹升 (清) 撰
阮元 (清) 撰
繆荃孫 撰
程瞳 (明) 撰
徐世昌 輯
陳奐 (清) 撰
陳壽祺 (清) 撰
湯斌 (清) 撰
曹肅孫 (清) 撰
劉宗泗 (清) 輯
張承燮 (清) 撰
林春溥 (清) 撰
孔傳 (宋) 撰校偽
胡珽 (清) 撰續補校
董金鑒 (清) 撰
孔元措 (金) 撰校偽
孔廣牧 (清) 撰
余丙捷 (清) 撰
李元春 (清) 增輯
鄭玄 (漢) 撰
王謨 (清) 輯
孔廣林 (清) 輯
林春溥 (清) 撰
盧存心 (清) 撰
孫葆田 (清) 撰
閻若璩 (清) 撰
潘眉 (清) 撰
周廣業 (清) 撰
沈可培 (清) 撰
陳鱣 (清) 撰
袁鈞 (清) 訂正
丁晏 (清) 撰
許正綬 (清) 輯
董榕 (清) 輯
程頤 (1033-1107) 撰
黃榦 (宋) 撰
周尚冕 (清) 輯
毛奇齡 (清) 撰
呂坤 (明) 撰
陳第 (明) 撰
陳揆 (清) 撰
劉振麟 (清) 撰
周驤 (清) 撰
王永祥 撰
王錫 (清) 撰
李顒 (清) 撰
朱桂孫 (清) 撰
朱稻孫 (清) 撰
陸宸徵 (清) 撰
李鉉 (清) 撰
佚名 (清) 輯
焦廷琥 (清) 撰
王壽昌 (清) 撰
魏季子 (清) 撰
繆荃孫 撰
張繼文 (清) 撰
朱之榛 (清) 輯
北京圖書館出版社古籍影印室 編
Alt Title 理學宗傳
理學宗傳辨正
宗譜纂要
歷代名儒傳
道學世系
漢魏博士題名考
皇明理學名臣言行錄
儒行述
儒林傳稿
國史儒林傳
新安學繫錄
顏李師承記
師友淵源記
東越儒林後傳
洛學編
洛學拾遺補編
中州道學存真錄
孔孟志略
孔子世家補訂
東家雜記
孔氏祖庭廣記
先聖生卒月日考
學宮輯略
孔子弟子目錄
論語篇目弟子
孔門師弟年表
文廟從祀弟子贊
孟子列傳纂
孟志編略
孟子生卒年月考
孟子遊歷考
孟子出處時地考
太史公(司馬遷)繫年考略
鄭康成(玄)年譜
鄭君(玄)紀年
漢鄭君(玄)年譜
安定(胡瑗)言行錄
周子(敦頤)遺事
程明道先生(顥)行狀
宋侍講朱文公(熹)行狀
明儒曹月川先生(端)從祀錄
王文成(守仁)傳本
新吾呂君(坤)墓誌銘
一齋陳先生(第)考終錄
陳祠部公(龍正)家傳
東山(查繼佐)外紀
船山(王夫之)學譜
毛西河(奇齡)傳贊
李二曲先生(顒)全集
竹垞府君(朱彜尊)行述
稼書先生(陸隴其)年譜
紀慎齋先生(大奎)崇祀錄
先府君(焦循)事略
王文簡公(引之)行狀
羽琌山民(龔自珍)逸事
石州(張穆)年譜
崇祀錄
人名索引
Record:   Prev Next