Record:   Prev Next
作者 祁廣謀 著
書名 越南语文化语言学 = Ngôn ngữ học văn hoá tiếng Việt / 祁广谋著
出版項 广州市 : 世界图书出版广东有限公司, 2011
國際標準書號 9787510037344 (平裝) : 人民幣30.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  429.87 141    在架上    30550112721442
說明 374面 ; 22公分
系列 东南亚研究丛书
東南亞硏究叢書
附註 含參考書目
主題 越南語言 csht
語言文化學 -- 越南 csht
Alt Title Ngôn ngữ học văn hoá tiếng Việt
Record:   Prev Next