Record:   Prev Next
書名 百卷本中囯全史 / 史仲文, 胡晓林主编 ; 中囯全史编輯委員会编
出版項 北京市 : 人民出版社, 1994[民83]
國際標準書號 7010017573
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 618 8876  v.1    在架上    30580000367479
 文哲所參考室  RS 618 8876  v.2    在架上    30580000367396
 文哲所參考室  RS 618 8876  v.3    在架上    30580000372719
 文哲所參考室  RS 618 8876  v.4    在架上    30580000367453
 文哲所參考室  RS 618 8876  v.5    在架上    30580000367446
 文哲所參考室  RS 618 8876  v.6    在架上    30580000367461
 文哲所參考室  RS 618 8876  v.7    在架上    30580000367438
 文哲所參考室  RS 618 8876  v.8    在架上    30580000367412
 文哲所參考室  RS 618 8876  v.9    在架上    30580000367404
 文哲所參考室  RS 618 8876  v.10    在架上    30580000367420

版本 第1版
說明 100冊 ; 19公分
人民幣980.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Zhongguo quanshi
馆藏: 1-2,4,6-100冊. FSN
館藏: v.81,83,86,92. HS
館藏: v.26-30,46,48-52,56-60,62-63,66-72,76-83,86-90,96-100. HS(TSAO)
主題 中國 -- 歷史 csht
Alt Author 史仲文 主編
胡曉林 主編
中國全史編輯委員會 編
Alt Title 中囯全史
Zhong guo quan shi
Record:   Prev Next