Record:   Prev Next
作者 劉基 (1311-1375) 撰
書名 太師誠意伯劉文成公集 十八卷, 誠意伯劉先生文集春秋明經二卷 / (明)劉基撰 ; (明)何鏜編校
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館善本室  A 846 763  v. 1    館內使用    180904
 傅斯年圖書館善本室  A 846 763  v. 2    館內使用    180905
 傅斯年圖書館善本室  A 846 763  v. 3    館內使用    180906
 傅斯年圖書館善本室  A 846 763  v. 4    館內使用    180907
 傅斯年圖書館善本室  A 846 763  v. 5    館內使用    180908
 傅斯年圖書館善本室  A 846 763  v. 6    館內使用    180909
 傅斯年圖書館善本室  A 846 763  v. 7    館內使用    180910
 傅斯年圖書館善本室  A 846 763  v. 8    館內使用    180911
 傅斯年圖書館善本室  A 846 763  v. 9    館內使用    180912
 傅斯年圖書館善本室  A 846 763  v. 10    館內使用    180913
版本 明刊本
說明 10冊 ; 30公分
(線裝)
附註 板心題名: 誠意伯文集
首有明隆慶六(壬申)年謝廷傑序,明洪武十三年葉蕃寫情集序,十九年徐一夔郁離子序,吳從善郁離子序,明永樂二年王景翊運錄序,明宣德五年羅汝敬覆瓿集序,李時勉犂眉公集序,明成化六年楊守陳重鋟序,明正德十四(己卯)年林富重鋟序,明嘉靖七(戊子)年葉式序,三十五(丙辰)年李本序,樊獻科序,明隆慶六年何鏜重刻序,像贊,誠意伯劉公行狀,明開國翊運守正文臣資善大夫贈太師謚文成護軍誠意伯劉公神道碑銘,末有明隆慶六年陳烈後序
有缺葉補白,目錄卷次不相應
研露堂印,寶善堂印,黃寶善堂珍藏,耕岩黃深之印,黃廷槐印,晴崖,群碧樓,明刻本等印記
按:據明實錄穆宗隆慶四年李本奏復呂姓從之。
排架號: 檜木櫃77-4
全彩光碟代號: 900870-879
全彩壓縮光碟代號: 90Y72J006, 90Y150J010, 90Y200J017
主題 善本 -- 集部 -- 別集類 fsn
明刊本
Alt Author 何鏜 (明) 編校
葉蕃 (明) 序
徐一夔 (明) 序
吳從善 (明) 序
王景 (明) 序
羅汝敬 (明) 序
李時勉 (明) 序
楊守陳 (1425-1489) 序
林富 (明) 序
葉式 (明) 序
李本 (1504-1587) 序
呂本 (1504-1587) 序
樊獻科 (明) 序
謝廷傑 (明) 序
陳烈 (明) 後序
Alt Title 劉文成公集 十八卷
誠意伯文集 十八卷
誠意伯劉先生文集春秋明經
春秋明經
Record:   Prev Next