Record:   Prev Next
作者 許榮 著
書名 中囯中间阶层文化品位与地位恐慌 / 许荣著
出版項 北京 : 中囯大百科全书出版社, 2007[民96]
國際標準書號 9787500076582
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 546.16 0899 2007    在架上    30520011037760
版本 第1版
說明 [11], 285面 : 圖, 表 ; 23公分
人民幣28.00元 (平裝)
系列 中囯中间阶层研究丛书
附註 拼音題名: Zhongguo zhongjian jieceng wenhua pinwei yu diwei konghuang
含參考書目及索引
主題 資產階級 -- 中國 csht
中國 -- 文化 csht
Alt Title Zhongguo zhongjian jieceng wenhua pinwei yu diwei konghuang
Record:   Prev Next