Record:   Prev Next
書名 近思録註觧叢編. 4 / 宋熹準編
出版項 大田光域市 : 學民文化社, 1999
國際標準書號 (精裝)
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  125.508 8634  v.4    在架上    30580003378176
說明 475面 ; 27公分
附註 近思錄係朱熹, 呂祖謙合編
內容: 近思錄疾書 十四卷/李瀷--近思錄講說(屏溪集 卷之三十八)/尹鳳九--近思錄註說劄疑(南塘集 卷之二十三)/韓元震--近思錄讀書答錄(老村集 卷之九)/林象德--對近思錄策(梅山集 卷之八)/鄭重器--近思錄集解劄疑(賁雲齋集 卷之七)/姜奎煥--近思錄道體篇講義.題五子近思錄道體篇後(白水集 卷之十二)/楊應秀--近思錄問答(渼湖集)/金元行--近思錄劄錄(惟勤堂遺稿 卷之八)/金教行--近思錄葉註劄疑(后山集 卷之十五)/李宗洙--近思錄釋疑辨(東巖集 卷之十一)/柳長源--近思錄釋疑 十四卷/朴履坤--近思錄經義(蘿山集 卷之六)/趙有善--近思錄劄記(陽洞遺稿 卷之四)/朴燦瑛--近思錄經義(濯溪集 卷之四)/金相進--近思錄講義(疾庵集 卷之七)/南景羲
主題 朱熹 (1130-1200) lcstt
呂祖謙 (1137-1181) lcstt
中國哲學 lcstt
Alt Author 宋熹準 (1958-) 編
李瀷 (1681-1763). 近思錄疾書
尹鳳九 (1683-1767). 近思錄講說
韓元震 (1682-1751). 近思錄註說劄疑
林象德 (1683-1719). 近思錄讀書答錄
鄭重器 (1685-1757). 對近思錄策
姜奎煥 (1697-1731). 近思錄集解劄疑
楊應秀 (1700-1767). 近思錄道體篇講義.題五子近思錄道體篇後
金元行 (1702-1772). 近思錄問答
金教行. 近思錄劄錄
李宗洙 (1722-1797). 近思錄葉註劄疑
柳長源 (1724-1796). 近思錄釋疑辨
朴履坤. 近思錄釋疑
趙有善 (1731-1809). 近思錄經義
朴燦瑛. 近思錄劄記
金相進 (1736-1811). 近思錄經義
南景羲 (1748-1812). 近思錄講義
Record:   Prev Next