Record:   Prev Next
書名 心經註解叢編補遺. 2 / 宋熹準編
出版項 大田廣域市 : 學民文化社, 2005
國際標準書號 899136418704810 (全套 ; 精裝)
899136427604810 (精裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  221.4508 8634-2  v.2    在架上    30580003378127
說明 451-924面 ; 27公分
附註 內容: 答心經别紙(大山集 卷之二十六~二十七、三十~三十一)/李象靖--答範休心經稟疑(蘆厓集 卷之四)/柳道源--上大山先生心經講錄問目(川沙集 卷之三)/金宗德--心經疑傳贊(樂山堂集 卷之四)/李翼龍--答心經問目(默軒集 卷之三)/李萬運--書師門所與崔士教心經後(巴江集 卷之三)/李經祿--心經稟疑(壼谷集 卷之七)(/柳範休--心經記疑(竹村先生文集 卷之六)/權思學--心經講義(栗園集 卷之六)/金養休--上心經稟疑(定齋集 卷之一~二)/柳致明--心經刊補劄疑(敬菴集 卷之八)/李漢膺--東皐處士經序(素隱集 卷之二)/金鎮龜--答成錫駿心經問目(錦谷集 卷之七)/宋來熙--心經(三官随錄 卷之四)/南履穆--對心經策(菊圑逸稿 卷之二)/李翼萬--心學圖辨(老雲集 卷之六)/洪壂--心經註解(卷之一)/朴世綸
主題 心經 -- 註釋 -- 叢書 csht
Alt Author 宋熹準 編
李象靖 (1711-1781). 答心經别紙
柳道源 (1721-1791). 答範休心經稟疑
金宗德d(1724-1797). 上大山先生心經講錄問目
李翼龍. 心經疑傳贊
李經祿. 書師門所與崔士教心經後
柳範休 (1744-1823) 心經稟疑
權思學. 心經記疑
金養休. 心經講義
柳致明 (1777-1861). 上心經稟疑
李漢膺d(1778-1864). 心經刊補劄疑
金鎮龜. 東皐處士經序
宋來熙 (1791-1867). 答成錫駿心經問目
南履穆. 心經
李翼萬. 對心經策
洪壂. 心學圖辨
朴世綸. 心經註解
Record:   Prev Next