Record:   Prev Next
作者 馮小林 (1972-) 著
書名 社会转型下的宗教与健康关系研究 / 冯小林著
出版項 成都市 : 巴蜀书社, 2010
國際標準書號 9787807527039 (平裝) : 人民幣26.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 200.16 3194 2010    在架上    30520011109817
版本 第1版
說明 [11], 349面 : 圖, 表 ; 21公分
系列 儒道释博士论文丛书
儒道釋博士論文叢書
附註 拼音題名: Shehui zhuanxing xia de zongjiao yu jiankang guanxi yanjiu
附錄: 宗教信仰與健康調查問卷
含參考書目及索引
主題 宗教 csht
健康法 csht
Alt Title Shehui zhuanxing xia de zongjiao yu jiankang guanxi yanjiu
Record:   Prev Next