Record:   Prev Next
作者 Jyotir Maya Nanda, Swami, 1931-
書名 Yoga Vasistha / Swami Jyotir Maya Nanda
出版項 Miami, Fla. : Yoga Research Foundation, c1977-<c1995 >
國際標準書號 0934664315 (v. 2)
book jacket
說明 v. <1-4 > : ill. ; 21 cm
附註 v. 1. Vairagya mumukshu utpatti.--v. 2. Utpatti, sthiti, upashama.--v. 3. Upashama Prakarana.--v. 4. Nirvana Prakarana Purvardha
主題 Yoga
Record:   Prev Next