Record:   Prev Next
作者 裘萬頃 (宋) 撰
書名 竹齋先生詩鈔 八卷 / (宋)裘萬頃撰
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館善本室  A 845.2 626    館內使用    182497
版本 鈔本
說明 1冊 ; 28公分
(毛裝)
附註 首有明張鏊序,南昌府志人物儒林傳
宗室文慤公家世藏,聖清宗室盛昱伯羲之印,群碧樓諸印記
排架號: 檜木櫃76-4
內容: 卷1,五言古--卷2,七言古--卷3,五言律--卷4,七言律--卷5,五言絕句--卷6,七言絕句--卷7,雜著--卷8,附錄
全彩光碟代號: 9500691-692
全彩壓縮光碟代號: 95Y72JS007, 95Y72J003, 95Y150J007, 95Y200J008
主題 善本 -- 集部 -- 別集類 fsn
鈔本
Record:   Prev Next