MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  010404s2001  cc o     000 0 chi d 
020  753212083X 
040  AS|cAS|dCLP|dET 
041 0 chi 
100 1 趙毅衡|d(1943-)|e著 
245 10 礼教下延之后 :|b中囯文化批判诸问题 = Lijiao xiayanzhihou /
    |c赵毅衡著 
246 30 中國文化批判諸問題 
246 31 Lijiao xiayanzhihou 
250  第1版 
260  上海 :|b上海文艺出版社,|c2001[民90] 
300  [21], 227面 :|b照片 ;|c21公分 
350  人民幣12.00元|b(平裝) 
440 0 边缘批评文丛 
651 7 中國|x文化|2csht 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 541.262 4902 2001    在架上    30520010855972
 文哲所  541.262 8467:2    在架上    30580001534713