Record:   Prev Next
書名 中囯道教思想史 / 卿希泰主编 ; 詹石窗副主编
出版項 北京 : 人民出版社, 2009
國際標準書號 9787010082127 (第一卷 : 精裝) : 人民幣98.00元
9787010082134 (第二卷 : 精裝) : 人民幣92.00元
9787010082110 (第三卷 : 精裝) : 人民幣86.00元
9787010082103 (第四卷 : 精裝) : 人民幣84.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 230.9 3987-4  v.1    在架上    30530105749857
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 230.9 3987-4  v.2    在架上    30530105749865
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 230.9 3987-4  v.3    在架上    30530105749873
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 230.9 3987-4  v.4    在架上    30530105749881
 民族所圖書館  C 230.92 7745-3 2009  v.1    在架上    30520011097061
 民族所圖書館  C 230.92 7745-3 2009  v.2    在架上    30520011097079
 民族所圖書館  C 230.92 7745-3 2009  v.3    在架上    30520011097087
 民族所圖書館  C 230.92 7745-3 2009  v.4    在架上    30520011097095
 文哲所  230.92 8773-2  v.1    在架上    30580002801236
 文哲所  230.92 8773-2  v.2    在架上    30580002801244

版本 第1版
說明 4冊 ; 25公分
系列 囯家社科基金成果文库 = Selected works of the China National Fund for social sciences
國家社科基金成果文庫
Selected works of the China National Fund for social sciences
附註 英文題名: History of Chinese Taoist thoughts
拼音題名: Zhongguo daojiao sixiang shi
含參考書目
主題 道教 -- 哲學,原理 csht
道教 -- 中國 -- 歷史 csht
Alt Author 卿希泰 (1928-) 主編
詹石窗 (1954-) 副主編
Alt Title History of Chinese Taoist thoughts
Zhongguo daojiao sixiang shi
Record:   Prev Next