Record:   Prev Next
作者 金農 (1687-1764) 撰
書名 冬心先生集 四卷 / (清)金農
出版項 上海市 : 書業公司印行, 清宣統2[1910]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.4 210  v.1    在架上    30530101330520
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.4 210  v.2    在架上    30530101330538
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.4 210  v.3    在架上    30530101330546
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.4 210  v.4    在架上    30530101330553
版本 石印本
說明 4冊 : 像 ; 19公分
(線裝)
主題 古籍 fsn
Record:   Prev Next