Record:   Prev Next
作者 葉靈鳳 (1905-1975) 著
書名 读书隨笔 / 叶灵凤著
出版項 北京市 : 三联书店, 1988[民77] (1992年第2刷)
國際標準書號 7108000792 (v.1)
7108000806 (v.2)
7108000814 (v.3)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  826 572  v.1    在架上    mhc0104859
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  826 572  v.2    在架上    mhc0104860
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  826 572  v.3    在架上    mhc0104861
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 011.69 5723  v.1    在架上    HPE0322533
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 011.69 5723  v.2    在架上    HPE0322534
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 011.69 5723  v.2 c.2  在架上    30530103333134
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 011.69 5723  v.3    在架上    HPE0322535
 文哲所  011.69 8845  v.1    在架上    30580000574223
 文哲所  011.69 8845  v.2    在架上    30580000574454
 文哲所  011.69 8845  v.3    在架上    30580000574215
版本 第1版
說明 3冊 ; 21公分
人民幣21.35元 (平裝)
附註 拼音题名: Du shu sui bi
館藏: 集1-3. MH
馆藏: 第1-3集. FSN
館藏: 第1-3集. CLP
主題 書評 csht
Alt Title Du shu sui bi
Record:   Prev Next