Record:   Prev Next
作者 陳仕林 (清) 纂修
書名 耀州志 十卷 / (清)陳仕林纂修
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館古籍線裝書  927.15 131-440  v.1    在架上    30530103415402
 傅斯年圖書館古籍線裝書  927.15 131-440  v.2    在架上    30530103415410
 傅斯年圖書館古籍線裝書  927.15 131-440  v.3    在架上    30530103415428
 傅斯年圖書館古籍線裝書  927.15 131-440  v.4    在架上    30530103415436
 傅斯年圖書館古籍線裝書  927.15 131-440  v.5    在架上    30530103415444
 傅斯年圖書館古籍線裝書  927.15 131-440  v.6    在架上    30530103415451
 傅斯年圖書館古籍線裝書  927.15 131-440  v.7    在架上    30530103415469
 傅斯年圖書館古籍線裝書  927.15 131-440  v.8    在架上    30530103415477
 傅斯年圖書館古籍線裝書  927.15 131-440  v.9    在架上    30530103415485
 傅斯年圖書館古籍線裝書  927.15 131-440  v.10    在架上    30530103415493
版本 清嘉慶七年(1802)刊本
說明 10册 : 圖 ; 26公分
(線裝)
主題 古籍 fsn
耀縣(陝西省) -- 方志 csht
Record:   Prev Next