Record:   Prev Next
書名 宁夏风物志
出版項 银川市 : 宁夏人民出版社, 1985[民74] (1988第2刷)
國際標準書號 7227002160
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 927.08 0295.2  v.12    在架上    HPE0322698
 近史所郭廷以圖書館  927.08 029.1  v.12    在架上    30550111279855
民族所圖書館之訂單已取消。
版本 第1版
說明 [7], 163面, 图版[4]面 : 彩图, 地图 ; 20公分
人民幣1.75元 (平裝)
系列 中囯风物志丛书
附註 拼音题名: Ningxia fengwuzhi
主題 風俗習慣 -- 寧夏省 csht
Alt Title Ning xia feng wu zhi
Record:   Prev Next