MARC 主機 00000cam 2200000 i 4500 
008  910225m1988  cc      000 0 chi d 
040  AS|cAS|dMH 
041 0 chi 
245 00 射阳县文史 /
    |c中國人民政治协商会议江苏省射阳县委员会文史资料硏究委员会
    编 
250  第1版 
260 0 射阳县 :|b[出版者不詳],|c1988[民77]- 
300  {21635f}册 :|b图, 表 ;|c19公分 
350  |b(平裝) 
590  館藏: 辑2-3,5.|5MH 
710 21 中國人民政治協商會議江蘇省射陽縣委員會文史資料硏究委員會
    |e編 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 210-393  v.2(1988)    在架上    MHC0098389
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 210-393  v.3(1989)    在架上    MHC0098390
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 210-393  v.5(1994)    在架上    30550111351225