Record:   Prev Next
書名 臺灣總督府檔案抄錄契約文書. 第貳輯 / 臺灣史料集成編輯委員會編輯
出版項 台北市 : 行政院文化建設委員會 : 遠流, 2006[民95]-
國際標準書號 9860051305 (全套)
9860051313 (v.11)
9860051321 (v.12)
986005133x (v.13)
9860051348 (v.14)
9860051356 (v.15)
9860051364 (v.16)
9860051372 (v.17)
9860051380 (v.18)
9860074054 (v.19)
9860074062 (v.20)
9860074070 (v.21)
9860074089 (v.22)
9860074097 (v.23)
9860074100 (v.24)
9860074119 (v.25)
9860074127 (v.26)
9789860097702 (v.27)
9789860097719 (v.28)
9789860097726 (v.29)
9789860097733 (v.30)
9789860097740 (v.31)
9789860097757 (v.32)
9789860097764 (v.33)
9789860097771 (v.34)
9789860097788 (v.35)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館中文圖書區  927.327 7041  v.11    在架上    30530105006852
 傅斯年圖書館中文圖書區  927.327 7041  v.12    在架上    30530105006860
 傅斯年圖書館中文圖書區  927.327 7041  v.13    在架上    30530105006878
 傅斯年圖書館中文圖書區  927.327 7041  v.14    在架上    30530105006886
 傅斯年圖書館中文圖書區  927.327 7041  v.15    在架上    30530105006894
 傅斯年圖書館中文圖書區  927.327 7041  v.16    在架上    30530105006902
 傅斯年圖書館中文圖書區  927.327 7041  v.17    在架上    30530105006910
 傅斯年圖書館中文圖書區  927.327 7041  v.18    在架上    30530105006928
 傅斯年圖書館中文圖書區  927.327 7041  v.19    在架上    30530105047187
 傅斯年圖書館中文圖書區  927.327 7041  v.20    在架上    30530105047179

版本 1版
說明 冊 ; 22公分
(精裝)
系列 臺灣史料集成
附註 館藏: v.19-35. MH
館藏: v.11-35. HS(TH)
館藏: v.11-35. FSN
主題 臺灣 -- 歷史 -- 日據時期(1895-1945) -- 史料 csht
Alt Author 臺灣史料集成編輯委員會 編輯
Record:   Prev Next